План - прием 2023/2024 г.

Уведомяваме всички заинтересовани родители, че със Заповед РД-100 / 22.03.2023 г. на директора на 141. ОУ ,,Народни будители", съгласувано с Обществения съвет на училището е утвърден училищен план- прием за учебната 2022/2024година, както следва:  

I. Подготвителна група  5 и 6 годишни - 1 група

V.  За свободни се считат местата в класовете от съответния етап до максимален брой ученици, съобразно нормативната уредба.  
 

Кандидатстването ще става чрез онлайн платформата на Столична община, която е отворена г., а подробна информация за работа със системата можете да намерите тук

   
Видеоръководство за кандидатстването можете да намерите тук, както и тук
Odoo • Image and Text
Photo by  Sigmund  on  Unsplash

Уважаеми родители,
С Наредбата за прием на деца в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община можете да се запознаете като свалите файловете към страницата.Регистрирането и кандидатстването се извършват по електронен път в сайта на ИСОДЗ и ПГУ на адрес:  www.kg.sofia.bg

Списък на необходимите документи за проверка и сверяване на данните,  които трябва да представят родителите при записването   на детето в подготвителна група   :
 
1. Лична карта на родител /за постоянен адрес/ или оригинал на удостоверение за настоящ адрес, издадено от съответната районна администрация преди датата на класиране на детето.
2. Оригинал на удостоверение за раждане на детето.
3. Документи удостоверяващи наличие на критерии, посочени в Раздел ІІІ „Критерии“, чл. 18 от Наредбата за прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община.
 

    Списък на медицинските изследвания и документи, които трябва да представят родителите при постъпването на детето в подготвителна група на 15 септември.
     Лична здравна профилактична карта,  издадена от личния лекар, в която трябва да бъде нанесена следната информация:


     - Всички имунизации направени до момента на постъпване в училище.
     - Профилактичен преглед за здравословното състояние на детето (наследствени заболявания, ТЕЛК, алергии, прекарани боледувания и др.). 
    - Данни за антропометрични измервания (ръст, тегло).

    Регистрирането и кандидатстването се извършват по електронен път в сайта на ИСОДЗ и ПГУ на адрес:  www.kg.sofia.bg
    Съгласно Решение номер 82 / 22 .02. 2018 г . на Столичен общински съвет , приемът на деца в подготвителните групи в общинските училища се извършва през и нформационна система за обслужване на детските заведения и подготвителните групи в училищата ( ИСОДЗ и ПГУ ).

    ИСОДЗ

    Класиранията се извършват според графика на дейностите, публикуван на сайта на ИСОДЗ и ПГУ.
    Записване съгласно чл. 15 (2) от Решение номер 82 / 22. 02. 2018 г. на Столичен общински съвет.
    "При записване родителят/настойникът представя заявление. В заявлението задължително се изписват трите имена на детето, ЕГН/ЛНЧ, постоянен адрес на родителите/настойниците и телефон за контакт. Представят се оригинали на удостоверението за раждане на детето и лични карти на родителите/настойника за сверяване на данните."