Прием наученици в 5ти клас за учебната 2020/2021 г.
      в 141 Основно училище „Народни будители“      НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

      Желаещите да бъдат приети в V клас за учебната 2020/2021 трябва да подадат в сградата на училището – жк. „Свобода“, бул.“Народни будители“ следните документи:

      1. Заявление по образец

      2. Ксерокопие на Удостоверение за завършен начален етап на основно образование

      3. Декларация – съгласие за обработване на лични данни.


      Заявленията се подават от родителите, които е необходимо да представят:

      1. Лична карта;

      2. Оригинал на Удостоверение за завършен начален етап на основно образование

      Заявления от други лица се подават само с нотариално заверено пълномощно!

      Списъци на приетите ученици ще бъдат изнесени на информационното табло на училището и в сайта.


      Приетите ученици трябва да се запишат , предоставяйки следните документи:

      Оригинал на Удостоверение за завършен начален етап на основно образование;

      1. Удостоверение за преместване /от училището, в което са учили до ІV клас/;

      2. Копие от Акт за раждане;

      3.  Медицински документи от личния лекар /имунизации/;

      4. Декларации и заявления по образец /получават се при записване/;

      5. Ако родителите са разведени е необходимо да се представи документ за присъдени права над детето;

      Оповестяване на броя на незаетите места след изтичане на срока на записване и класиране на следващите по низходящ ред ученици –на сайта на училището - https:// 141 ou

      Записване на следващите по низходящ ред ученици при наличие на свободни места - представяйки документите по т. 3.

      Комисия за прием в V клас