1. Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование - удостоверения, свидетелства и дипломи2. Удостоверение за завършено задължително предучилищно образувание


3. Удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образувание


4. Служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите

5. Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава