За 141 ОУ "Народни Будители" гр. София

Успяваме защото знаем и можем!

Мисия
Осигуряване на всеки ученик на висока степен на функционална грамотност и изграждане на необходимите социални умения на младите хора за общуване и правилно поведение в обществото. Изграждане на личности, възпитани в дух на родолюбие и патриотизъм, с модерно виждане за света и с висока степен на конкурентоспособност.

Визия
Конкурентноспособно училище, подготвящо учениците не само с висока функционална грамотност, но и съзаващо у тях общоприети добродетели и ценности при подготовката им за социализация и реализация в обществото.
Постоянно усъвършенстване на професионалните компетентности на педагогическата колегия, обособяването й като екип от високоотговорни, информирани, и компетентни личности, проявяващи толерантност и загриженост, прилагащи творческо и критично мислене при осъществяването на обучението.

Подход
Ориентация на УВП към личността на ученика, към неговите потребности стремежи, ръководени в изискванията си от икономически, социално-битови, гражданскии културни ценности и добродетели.
Мотивиране на учениците за учебен труд чрез свързване на обучението с техните интереси, заложби и планове за бъдеща реализация.
Реализация на потенциала на всеки ученик чрез включването му в разнообразни извънкласни и извънучилищни дейности и форми на обща и допълнителна подкрепа.
Ангажираност на родителите и други заинтересовани страни и диалог между тях по въпросите на образованието

Принципи
Ориентираност към интереса и към мотивацията на детето и на ученика, към възрастовите и социалните промени в живота му, както и към способността му да прилага усвоените компетентности на практика;
Равен достъп до качествено образование и приобщаване на всяко дете и на всеки ученик;
равнопоставеност и недопускане на дискриминация при провеждане на предучилищното и училищното образование;
хуманизъм и толерантност;
съхраняване на културното многообразие и приобщаване чрез българския език;
иновативност и ефективност в педагогическите практики и в организацията на образователния процес
прозрачност на управлението и предвидимост на развитието на предучилищното и училищното образование;
ангажираност на родителите и други заинтересовани страни и диалог между тях по въпросите на образованието;
етичност, колегиалност, екипен принцип в работата на учителите;
партньорство с родителите, кварталната общественост, образователни и други институции за подпомагане на училищната дейност и подобряване на материалната база.

Нашият екип от професионалисти


Company team

Виргиния Заркова

Директор

 

Педагогически специалисти

ПГ

Company team

Виктория Илиева

Старши учител

Преподавател в подготвителна група 5-6годишни

 

Company team

Шенай Шаибова

Преподавател

Подготвителна група 6-7г


Начален етапCompany team

Мая Петрова

Класен ръководител на 1"А" клас  

Company team

Мария Колева

Класен ръководител на 2"А"клас   

Company team

Мариана Златкова

Класен ръководител на 3 "А"клас  

Company team

Боянка Спасова

 Класен ръководител на 4 "А"клас


Company team

Илиана Филчева

 Целодневно обучение

Company team

Цвети Кабадийска

Преподавател по Георграфия и

Целодневно обучение

Прогимназиален    етап


Company team

Цветелина Славова

Преподавател по Български език и ЛитератураCompany team

Лиляна Петрова

Преподавател по Математика , Информационни технологии и Физика

Company team

Цветанка Ятанска

Преподавател по Английски език
Company team

Цвети Кабадийска

Преподавател по Георграфия и 

Целодневно обучение
Company team

Преподавател по История

 
Company team

Господинка Тодорова

Преподавател по Биология, Химия, Човекът и природата

 Company team


 Преподавател по Музика Company team

Даниела Тенева

Преподавател по Изобразително изкуство, Технологии и предприемачество

 Company team

Йордан Йорданов

Преподавател по Физическо възпитание и спорт

 Непедагогически персонал


Company team

Магдалена Лазарова

Главен счетоводител

 

Company team

Таня Филипова

Касиер и домакин

 

Company team

Портиер

 

Company team

Ваня Лозанова

Хигиенист