Класиране 

 След 1-во класиране - 16 + 22 свободни места.
След 2-ро класиране - 14 + 22 свободни места.
След 3-то класиране - 14 + 22 свободни места. 


Прием 2022/2023г.

Уведомяваме всички заинтересовани родители, че със Заповед РД-10- 157 / 26.03.2021 г. на директора на 141. ОУ ,,Народни будители", съгласувано с Обществения съвет на училището е утвърден училищен план- прием за учебната 2022/2023 година, както следва:

I. Първи клас
- 2 паралелки с целодневен режим на обучение с избираеми учебни часове:
- немски или английски език
- информатика и роботика или математика
по 22 ученици във всяка паралелка

По желание първокласниците могат да изучават Корейски език и култура /предметът е без оценка/

II. Целодневен режим на обучение за учениците от следните класове:
- 1 клас

III.  За свободни се считат местата в класовете от съответния етап до максимален брой ученици, съобразно нормативната уредба.
Заявления за попълване на свободните места в паралелките се подават до 09.09.2022одина.

Кандидатстването ще става чрез онлайн платформата на Столична община, която която ще бъде отворена на 26.04.2022 г. подробна информация за работа със системата можете да откриете тук

Видеоръководство за кандидатстването може да намерите тук , както и тук

График на дейностите по прием в I клас през 2022/2023 г.

Add a caption to enhance the meaning of this image.

Прием 2022/2023г.

141 сновно училище „Народни будители обяви началото на кампаниите по записване на ученици от първи клас. Обявеният прием е за 2 (две) паралелки по 22 ученика, като отделно изучава дисциплини за програми по програма Корейски език и култура.Списък на приетите ученици в 1ви клас за учебната 2020 / 2021 Първо класиране

За да видите документа натиснете ТУК

Списък на приетите ученици в 1ви клас за учебната 2020 / 2021

Второ класиране

За да видите документа натиснете ТУК

Списък на приетите ученици в 1ви клас за учебната 2020 / 2021

Трето класиране

За да видите документа натиснете ТУК

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАМПАНИЯТА ЗА  КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС

Във връзка с предстоящото откриване на кампанията по кандидатстване за прием на деца в първи клас на 26 април, Столичната община уведомява родителите, че удостоверителните документи по гражданско състояние, необходими за кандидатстване на първокласниците в училище, съобразно изискванията на Системата за прием на ученици в първи клас в общинските училища, ще бъдат осигурявани от районните администрации като справки, изцяло по служебен път без да е необходимо родителите да посещават общинската администрация за заявяване/получаване на документи и да заплащат такси за тях.
Това са:
– Удостоверение за промени по постоянен адрес, в случаите когато е извършвана промяна през последните 1-3 години
– Удостоверение за промени по настоящ адрес, в случаите когато е извършвана промяна през последните 1-3 години
– Удостоверение за настоящ адрес
– Удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца
– Удостоверение за раждане на детето

Родителите могат да изтеглят и попълнят заявленията за кандидатстване и да ги изпратят на съответното учебно заведение изцяло по ел. път на електронната поща. По този начин електронизираме целия процес, като на родителите няма да се налага да посещават институциите, а изцяло от вкъщи ще имат възможността да подадат заявленията за първолаците.

Цялата информация за кампанията, бланка на заявление, списък на учебните заведения и контактни с тях можете да намерите в рубрика „Образование“ на Електронния портал на Столична община: https://www.sofia.bg/education-messages  и на интернет страниците на районните администрации.

ЗАЕДНО ЩЕ СЕ СПРАВИМ!

„НИЕ УЧИМ НАШИТЕ УЧЕНИЦИ И  ГИ МОТИВИРАМЕ ДА СЛЕДВАТ МЕЧТИТЕ СИ!”

Уважаеми родители  на бъдещите ученици в първи клас през учебната 2022-2023 година, през тази година Ви предстои избор на училище за Вашето дете.

За да Ви помогнем при вземането на решение и направим по-прозрачна организацията на приема в нашето училище, Ви предоставяме следната предварителна информация:

ПЪРВИ  КЛАС    ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИЕМ 2022/ 2023 – I клас:

РЕГИСТРИРАНЕ ЗА УЧАСТИЕ В КЛАСИРАНЕ ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС И ЗАПИСВАНЕ

Децата, кандидатстващи  за  прием  в  първи  клас  в  общинските  училища  на територията на град София, се регистрират в избраното училище .

Процедурата по подаване на заявленията за участие в класиране стартира след утвърждаване на училищния план-прием .

Родителите (настойниците) подават заявление на хартиен носител в училището за участие в класиране по образец.

Всяко дете може да бъде класирано само в едно училище.

ПРИЕМ В 1ви клас 2022/ 2023

РЕД ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В 1ви клас в  141 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „Народни будители” гр. София,  за учебната 2022/2023 г.

Приемът и записването на ученици в І-ви клас в  141. Основно училище „Народни будители” за учебната 2022/2023г. се организира при спазване разпоредбите на нормативната уредба на МОН (ЗПУО и Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование).

Съгласно чл.8, ал.2 и ал.3 от ЗПУО :

Училищното образование е задължително до навършване на 16-годишна възраст и започва от учебната година, която е с начало в годината на навършване на 7-годишна възраст на детето.

Училищното образование може да започне и от учебната година с начало в годината на навършване на 6-годишна възраст на детето по преценка на родителя и при готовност за училище, удостоверена при условия и по ред, определени в държавния образователен стандарт за предучилищното образование.

За учебната 20202/2023 год. обучението в първи клас в училището ще бъде организирано

при целодневен режим на обучение, утвърден от педагогическия съвет, след съгласуване с Обществения съвет на към училището

в ДВЕ ПАРАЛЕЛКИ ПЪРВИ КЛАС с по 22 ученика (общо 44 ученика)

Необходими документи за записване:

1.Заявление по образец, даден от училището

2.Акт за раждане (копие) /оригиналът се носи за сверяване

3.Удостоверение за училищна готовност (оригинал)

Ако детето не е посещавало подготвителна за училище група , но е навършило 7 години, родителите декларират това обстоятелство.

4.Лична здравно-профилактична карта и профилактичен картон с имунизации

5.Лична карта на родител, за удостоверяване критерий за близостта на училището до настоящия адрес на родителите/настойниците и/или най- кратко време за достигане до училище (във връзка с класирането на учениците, при по-голям брой желаещи от броя на местата за записване)


КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР - когато броят на подадените заявления е по-голям от броя на местата за обучение:

Близост до училището (доказва се с адресна регистрация, непроменена след 01.01.2020 г. на съответната година)

дете с трайни увреждания над 50%

дете с двама починали родители

други деца в семейството, обучаващи се в училището

Не се прилагат критерии за прием на ученици в паралелки за І-ви клас, когато броят на желаещите да се запишат в тях деца, не надвишава обявените места.

Записването на ученици в първи клас в 141 ОУ“Народни будители” за учебната 2020/2021г. се извършва от родителите/настойници в обявените срокове, с обявените документи за прием и  записване, в деловодството на училището (на І-ия етаж, административен корпус ).

Списъците с приетите деца за обучение в І клас се поставят на видно място в училището и на сайта на 141 ОУ»Народни будители» в обявените срокове.

Наличието на свободни (незаети места) се обявява на информационното табло и на сайта на 141 ОУ»Народни будители» в обявените срокове .

Приемът на ученици в първи клас приключва със запълване на обявените свободни места, но не по-късно от 14.09.2020г


Ние Ви предлагаме:

Целодневната организация на учебния ден   , която се организира, като задължителните учебни часове се провеждат в самостоятелен блок, до обяд, а дейностите по самоподготовка, занимания по интереси и организиран отдих и физическа активност се провеждат в сформираните сборни групи -ГЦДО- I, II, III и IV,   V-VII   /   сборна група/клас за целодневна организация – занимания след обяд.

Продължителността на часовете и почивките на/между часовете по самоподготовка, занимания и интереси и организиран отдих и физическа активност са част от дневното разписание на училището. Определя се със заповед на директора и са регламентирани и в Правилника за дейността училището.

За учениците от I до IV клас седмичното разпределение на дейностите по самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и заниманията по интереси за всички групи при целодневна организация, в които са включени ученици от  начален етап   , е:

 • самоподготовка    2 учебни часа;

 • организиран отдих и физическа активност – 2 учебни часа;

 • занимания по интереси –  2  учебни часа.

 • Целодневната организация на учебния ден обхваща времето от приключването на сутрешните учебни часове до 17:30 


Дейностите по организиран отдих и физическа активност   включват:

 • организиране и провеждане на отдиха и спорта на учениците за създаване на здравословни навици и осъществяване на преход към самоподготовката;

 • осигуряване на време за обедното хранене на учениците;

 • наблюдение и оценка на поведенческите ситуации по време на организирания отдих и физическата активност на учениците;

По време на отдиха учениците имат възможност да реализират поведенческия си потенциал и да се разтоварят от умственото напрежение. Свободните занимания допринасят за установяване на емоционални контакти, пораждане на симпатии и антипатии, групиране и създаване на взаимоотношения. Наблюдавайки проявите и реакциите по време на отдиха, учителите на сформираните групи за целодневна организация е редно да отделят време за преодоляване на възбуденото състояние и преход към дейностите по самоподготовка.
Дейностите по отдих и физическа активност се организират в помещения, различни от тези за дейностите по самоподготовка, съобразно материалната база.

Дейностите, които се включват в часовете по  самоподготовка   , са пряко свързани с усвояването на компетентности, посочени в Наредба № 5 от 30.11.2015 г. за общообразователна подготовка и учебните програми за задължителна подготовка по учебните предмети от І до ІV клас.

Дейностите по самоподготовка на учениците включват:

    ситуации за осмисляне на изучаваното съдържание по време на учебния час;

    усвояване на начини и методи за рационално учене;

    подготовка на домашни, проектни задания и/или задачи;

    подготовка за контролни работи;

    изпълнение на допълнителни задачи и упражнения във връзка с общообразователните учебни предмети от седмичното разписание, поставени от учителя на групата;

    формиране на умения за самостоятелно планиране и организиране на подготовката;

    консултации с учители по  учебните предмети.

Самоподготовката допринася за правилното и трайно усвояване на учебния материал и съдейства за формиране на навици за самостоятелно учене с разбиране, стимулира любознателността и стремежа към знание, толерантно взаимодействие чрез усъвършенстване на уменията за общуване.Тя е основен момент в целодневното обучение, като при нея не се изисква повторение на преподаването, а осигуряване на спокойна, съзидателна среда за работа на учениците и засилване на увереността им за самостоятелна работа.

Заниманията по интереси  в 141 Основно училище „Народни будители“се организират за развитие на способностите и на компетентностите на децата и учениците, за изява на дарбите им в областта на науките, технологиите, изкуствата, спорта, глобалното, гражданското и здравното образование, както и за придобиване на умения за лидерство.Провеждат се в:  групите за целодневно обучение и в  преразпределни групи за чосовете по занимания по интереси  по утвърден от директора  график и се организират в зависимост от желанието на учениците, техните възрастови особености и възможностите на училището и не е задължително да са свързани с учебните предмети по училищния учебен план.Те включват разнообразен набор от достъпни и забавни дейности, които имат за цел да предотвратяват преумората и да развиват и обогатяват детското мислене, както и да допринасят за придобиване на нови знания и умения или за интерпретиране и прилагане в практиката на вече получени такива.

КАКВО ОЩЕ МОЖЕ ДА ПРЕДЛОЖИМ НА ВАШЕТО ДЕТЕ

    ИНТЕРАКТИВНИ УРОЦИ ЧРЕЗ МУЛТИМЕДИЙНИ ПРЕЗЕНТАЦИИ, или ПОДНАСЯНЕ НА УЧЕБНИЯ МАТЕРИАЛ С ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА ЕЛЕКТРОННИ УЧЕБНИЦИ

    ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ В ГРУПИТЕ ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ

    РАБОТА ПО ПРОЕКТИ

    СЪВРЕМЕННО ОБЗАВЕДЕНИ КЛАСНИ СТАИ С МОДЕРНО ОБОРУДВАНЕ

    КОМПЮТЪРЕН КАБИНЕТ

    МУЛТИМЕДИЕН КАБИНЕТ

    МОДЕРНИ ФИЗКУЛТУРНИ САЛОНИ – 2 броя

    ЗАЛА ЗА ТАЕКУОНДО

    ФУТБОЛНО ИГРИЩЕ

И още….
 • МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ от 08.00 до 12.00 часа

 • БЕЗПЛАТНА ЗАКУСКА

 • СТОЛОВО ХРАНЕНЕ (12,00 – 13,30 ЧАСА);

 • Обедно хранене на учениците в целодневно обучение:
  Всички ученици имат възможност да се хранят в училище, при закупен от родителя купон

  Храненето се извършва под контрола на учителите в групата за ЦДО

A great way to catch your reader's attention is to tell a story.
Everything you consider writing can be told as a story.

Прием 2019-2020 година Първи клас   СИСТЕМА за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Приета с Решение № 83 по Протокол № 48 от 22.02.2018 г., в сила от 1.03.2018 г РЕШЕНИЕ № 83 по Протокол № 48 на Столичния общински съвет от 22.02.2018 г. За приемане на Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка чл. 76, ал. 3 и чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс и чл. 43 от Наредба № 10 от 1.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, обн., ДВ, бр. 73 от 16.09.2016 г., в сила от 01.09.2016 г., изм. и доп., бр. 12 от 3.02.2017 г., бр. 46 от 09.06.2017 г., в сила от 09.06.2017 г., изм., бр. 77 от 26.09.2017 г. СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РЕШИ: 1. Отменя Решение № 83 по Протокол № 29 от 23.02.2017 г. на Столичен общински съвет, с което е приета Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община. 2. Приема Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, съгласно Приложение № 1, неразделна част от настоящето решение. Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински съвет, проведено на 22.02.2018 г., Протокол № 48, точка 3 от дневния ред, по доклади №№ СОА18-ВК66-486/19.01.2018 г. и СОА18-ВК66-927/07.02.2018 г. и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет. Приложение № 1 СИСТЕМА за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община 

Раздел I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
 1. С тази система се определя редът и условията за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, в която водещ критерий е близостта на училището до постоянния/настоящия адрес на детето и са определени прилежащите райони на училищата за обхват на учениците. 2. Настоящата система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община включва дейностите по кандидатстване, класиране и записване на учениците в общинските училища, които се осъществяват по предварително изготвен график. 3. Графикът на дейностите за прием на ученици в първи клас се изготвя до края на първото тримесечие на всяка календарна година и се публикува на интернет страницата на Столична община и РУО София-град. 4. Водещият критерий, групите и допълнителните критерии, регламентирани в настоящата система се прилагат за всички общински училища на територията на Столична община, с изключение на училищата, в които има паралелки с разширено изучаване на хореография, изобразително изкуство, музика и др. Тези паралелки не могат да бъдат повече от 70 % от общия брой на паралелките в първи клас за съответното училище. 

Раздел II. ДЕЙНОСТИ
5. Кандидатстване 5.1. Директорите на общинските училища със заповед определят Училищна комисия /Комисията/, която приема заявления за прием в първи клас и извършва всички дейности по приема на учениците. 5.2. Родителите/настойникът на всички ученици, кандидатстващи за прием в първи клас в общинските училища на територията на Столична община подават заявления /по образец - Приложение № 2/ в желаните от тях училища в срок, съгласно графика на дейностите по т. 2. В заявлението се посочва наличието на всички обстоятелства от Раздел III., т. 8. 5.3. Когато в процеса на кандидатстване настъпи промяна в обстоятелствата, свързана с допълнителните критерии за класиране на учениците, родителите/настойникът подават допълнително заявление до директора на училището в сроковете, посочени в графика на дейностите. 6. Класиране 6.1. Класирането във всяко училище се извършва съгласно сроковете, определени в графика на дейностите. 6.2. Класирането се извършва при спазване на водещия критерий, съобразно подадените от родителите/настойника заявления и децата се разпределят по групите, посочени в Раздел III, т. 8 от настоящата Система. 6.3. Близнаци се класират заедно над утвърдения брой ученици в паралелката, ако поне един от тях е приет. 6.4. След всяко класиране, на видно място в сградата на училището и в сайта на училището Комисията предоставя информация за класираните ученици при спазване на Закона за защита на личните данни и регламент 679 от 2016 година на ЕС - вх. №, група и брой точки. 6.5. Задължение на родителите/настойника е да следят информацията за класиранията и да спазват сроковете за записване. 6.6. Класирането на всички подали заявления се извършва последователно по реда на групите, посочени в раздел III., от т. 8.1 до т. 8.4 вкл., като първо се приемат децата от първа група. 6.7. Когато броят на децата в определена група в раздел III., от т. 8.1 до т. 8.4 вкл. надхвърля броя на местата, определени с училищния план-прием, децата в тази група се подреждат в зависимост от общия брой точки, получени от допълнителните критерии, посочени в раздел III., от т. 8.5 до т. 8.13 вкл. 7. Записване 7.1. Родителите/настойникът или упълномощени с нотариално заверено пълномощно от тях/него лица записват всеки класиран ученик в училището в рамките на установените срокове за записване. 7.2. При записване родителят/настойникът или упълномощено от него лице представя оригинала на удостоверението за завършена подготвителна група. 7.3. Училищната Комисия извършва проверка на документите, удостоверяващи декларираните в заявлението обстоятелства по Раздел III, т. 8 от настоящата Система. Ученикът се записва след удостоверяване на декларираните в заявлението обстоятелства. При необходимост Комисията може да изиска и оригинали на документи за сверяване на данните. 7.4. При установяване от Комисията на невярно декларирани от родителя/настойника данни, ученикът не се записва в училището. Мястото се обявява за свободно за следващо класиране. 7.5. При неспазване на сроковете за записване, ученикът отпада от класирането и мястото се обявява за свободно за следващо класиране. 7.6. Директорът утвърждава окончателните списъци с приетите ученици по паралелки, в срок до началото на съответната учебна година. 7.7. Всички документи, свързани с кандидатстването, класирането и записването на детето се съхраняват от директора или упълномощено от него лице до края на съответната учебна година. Раздел III. КРИТЕРИИ
8. В първи клас в общинските училища се приемат ученици, които отговарят на водещия критерий, групите и допълнителните критерии.Подалите заявления в училищата за прием в първи клас, които отговарят на водещия критерий, се разпределят в следните групи: №А. ВОДЕЩ КРИТЕРИЙ НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ -за първа, втора, трета и четвърта групи
8.3. Трета група деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището, но постоянният/настоящият им адрес е бил променен през последната една година преди подаване на заявлението. Ако постоянният/настоящ адрес на детето е променян през последните над 3 години, от 1 до 3 години или през последната една година преди подаване на заявлението, но промяната попада в границите на прилежащия район на училището, се ползва по-благоприятната за ученика група. 8.4.Четвърта група - деца с постоянен/ настоящ адрес извън прилежащия район на училището към деня на подаване на заявлението. За разпределението в групите се взема посоченият в заявлението адрес, който е по-благоприятен за ученика. При кандидатстване на второ и следващо дете, за прилежащ район на училището се счита както посоченият в приложение № 3 на Системата, така и прилежащият район, използван за приема на по-голямото дете* Когато с броя на децата в определена група по водещия критерий се надхвърля броя на местата, определени с училищния план-прием, децата в тази група се подреждат според следните допълнителни критерии: №Б.
 №Б. ДОПЪЛНИТЕЛНИ КРИТЕРИИ НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
8.5.Дете с трайни увреждания над 50 % - 6 т. Копие от решение на ТЕЛК на детето. 8.6.Дете с двама починали родители - 5 т. Копия от Акт за смърт на родителите. 8.7.Други деца от семейството, обучаващи се в училището - 22 т. Оригинал на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца, издадено от съответната районна администрация /приложение № 5 към чл. 14, ал. 1 от Наредба за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението и служебна проверка от училището чрез Националната електронна информационна система за предучилищно и училищно образование. 8.8.Деца, завършили подготвителна група в избраното училище - 4 т. Удостоверява се от училището. 8.9.Дете с един починал родител - 3 т. Копие от Акт за смърт на родителя 8.10. Дете, което живее в семейство/домакинство с три и повече деца - 5 т. Копия от удостоверения за раждане на децата. Оригинал на удостоверения за постоянен/настоящ адрес на всички деца от семейството/домакинството, издадени от съответната районна администрация. 8.11. Дете, настанено за отглеждане в приемно семейство или семейство на роднини и близки по чл. 26 от Закона за закрила на детето, както и дете с един неизвестен родител и осиновено дете - 3 т. Копие от съдебно решение или заповед за настаняване. 8.12. Дете с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район, граничен на прилежащия район на училището - 5 т. /Прилага се след изчерпване на възможностите за прием на ученици от първа, втора и трета група от водещия критерий/ Лична карта/за постоянен адрес/на родителя Оригинал на удостоверение за настоящ адрес на детето, издадено от съответната районна администрация към деня на подаване на заявлението. 8.13. В случаите, когато броят на кандидатстващите деца, отговарящи на еднакви условия, е по-голям от броя на свободните места, се прилага процедура на случайно избрани входящи номера на тези деца.Процедурата се извършва в присъствието на представители на родителите и Обществения съвет на училището, определени със Заповед на директора.
Раздел IV. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Настоящата Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община отменя Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, приета с Решение № 83 по Протокол № 29 от 23.02.2017 г. на Столичен общински съвет. § 2. Системата се издава на основание чл. 43 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, обн. - ДВ, бр. 73 от 16.09.2016 г., в сила от 01.09.2016 г.; изм. и доп., бр. 12 от 03.02.2017 г., в сила от 03.02.2017 г.; изм. и доп., бр. 46 от 09.06.2017 г., в сила от 09.06.2017 г.; изм. и доп., бр. 77 от 26.09.2017 г. издадена от министъра на образованието и науката. § 3. Настоящата система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община влиза в сила в деня на обявяване решението на Столичен общински съвет за нейното приемане. § 4. По смисъла на § 1, т. 2 от Допълнителните разпоредби на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане "Семейството" включва съпрузите, ненавършилите пълнолетие деца, както и навършилите пълнолетие, ако продължават да учат, до придобиване на средно общо или професионално образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст (родени, припознати, осиновени, доведени, заварени, с изключение на сключилите брак)." § 5. По смисъла на § 1, т. 2 от Допълнителните разпоредби на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс "Домакинство" включва съпрузите, лицата, живеещи във фактическо съпружеско съжителство, както и техните деца и роднини, ако живеят при тях."