Първи клас

       141 сновно училище „Народни будители обяви началото на кампаниите по записване на ученици от първи клас. Обявеният прием е за 2 (две) паралелки по 22 ученика, като отделно изучава дисциплини за програми по програма с АНГЛИЙСКИ ЕЗИК и МАТЕМАТИКА.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

141 ОУ „Народни будители“ ОБЯВЯВА 28 НЕЗАЕТИ МЕСТА ЗА ВТОРО КЛАСИРАНЕ НА УЧЕНИЦИ ЗА 

ПЪРВИ КЛАС.ПОДАВАНЕТО НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ВТОРО КЛАСИРАНЕ Е ОТ 07.06.2019Г. ДО 10.06.2019Г.,Odoo • Text and Image

Прием 2019-2020 година Първи клас   СИСТЕМА за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Приета с Решение № 83 по Протокол № 48 от 22.02.2018 г., в сила от 1.03.2018 г РЕШЕНИЕ № 83 по Протокол № 48 на Столичния общински съвет от 22.02.2018 г. За приемане на Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка чл. 76, ал. 3 и чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс и чл. 43 от Наредба № 10 от 1.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, обн., ДВ, бр. 73 от 16.09.2016 г., в сила от 01.09.2016 г., изм. и доп., бр. 12 от 3.02.2017 г., бр. 46 от 09.06.2017 г., в сила от 09.06.2017 г., изм., бр. 77 от 26.09.2017 г. СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РЕШИ: 1. Отменя Решение № 83 по Протокол № 29 от 23.02.2017 г. на Столичен общински съвет, с което е приета Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община. 2. Приема Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, съгласно Приложение № 1, неразделна част от настоящето решение. Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински съвет, проведено на 22.02.2018 г., Протокол № 48, точка 3 от дневния ред, по доклади №№ СОА18-ВК66-486/19.01.2018 г. и СОА18-ВК66-927/07.02.2018 г. и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет. Приложение № 1 СИСТЕМА за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община 
Раздел I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
 1. С тази система се определя редът и условията за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, в която водещ критерий е близостта на училището до постоянния/настоящия адрес на детето и са определени прилежащите райони на училищата за обхват на учениците. 2. Настоящата система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община включва дейностите по кандидатстване, класиране и записване на учениците в общинските училища, които се осъществяват по предварително изготвен график. 3. Графикът на дейностите за прием на ученици в първи клас се изготвя до края на първото тримесечие на всяка календарна година и се публикува на интернет страницата на Столична община и РУО София-град. 4. Водещият критерий, групите и допълнителните критерии, регламентирани в настоящата система се прилагат за всички общински училища на територията на Столична община, с изключение на училищата, в които има паралелки с разширено изучаване на хореография, изобразително изкуство, музика и др. Тези паралелки не могат да бъдат повече от 70 % от общия брой на паралелките в първи клас за съответното училище.  Раздел II. ДЕЙНОСТИ
5. Кандидатстване 5.1. Директорите на общинските училища със заповед определят Училищна комисия /Комисията/, която приема заявления за прием в първи клас и извършва всички дейности по приема на учениците. 5.2. Родителите/настойникът на всички ученици, кандидатстващи за прием в първи клас в общинските училища на територията на Столична община подават заявления /по образец - Приложение № 2/ в желаните от тях училища в срок, съгласно графика на дейностите по т. 2. В заявлението се посочва наличието на всички обстоятелства от Раздел III., т. 8. 5.3. Когато в процеса на кандидатстване настъпи промяна в обстоятелствата, свързана с допълнителните критерии за класиране на учениците, родителите/настойникът подават допълнително заявление до директора на училището в сроковете, посочени в графика на дейностите. 6. Класиране 6.1. Класирането във всяко училище се извършва съгласно сроковете, определени в графика на дейностите. 6.2. Класирането се извършва при спазване на водещия критерий, съобразно подадените от родителите/настойника заявления и децата се разпределят по групите, посочени в Раздел III, т. 8 от настоящата Система. 6.3. Близнаци се класират заедно над утвърдения брой ученици в паралелката, ако поне един от тях е приет. 6.4. След всяко класиране, на видно място в сградата на училището и в сайта на училището Комисията предоставя информация за класираните ученици при спазване на Закона за защита на личните данни и регламент 679 от 2016 година на ЕС - вх. №, група и брой точки. 6.5. Задължение на родителите/настойника е да следят информацията за класиранията и да спазват сроковете за записване. 6.6. Класирането на всички подали заявления се извършва последователно по реда на групите, посочени в раздел III., от т. 8.1 до т. 8.4 вкл., като първо се приемат децата от първа група. 6.7. Когато броят на децата в определена група в раздел III., от т. 8.1 до т. 8.4 вкл. надхвърля броя на местата, определени с училищния план-прием, децата в тази група се подреждат в зависимост от общия брой точки, получени от допълнителните критерии, посочени в раздел III., от т. 8.5 до т. 8.13 вкл. 7. Записване 7.1. Родителите/настойникът или упълномощени с нотариално заверено пълномощно от тях/него лица записват всеки класиран ученик в училището в рамките на установените срокове за записване. 7.2. При записване родителят/настойникът или упълномощено от него лице представя оригинала на удостоверението за завършена подготвителна група. 7.3. Училищната Комисия извършва проверка на документите, удостоверяващи декларираните в заявлението обстоятелства по Раздел III, т. 8 от настоящата Система. Ученикът се записва след удостоверяване на декларираните в заявлението обстоятелства. При необходимост Комисията може да изиска и оригинали на документи за сверяване на данните. 7.4. При установяване от Комисията на невярно декларирани от родителя/настойника данни, ученикът не се записва в училището. Мястото се обявява за свободно за следващо класиране. 7.5. При неспазване на сроковете за записване, ученикът отпада от класирането и мястото се обявява за свободно за следващо класиране. 7.6. Директорът утвърждава окончателните списъци с приетите ученици по паралелки, в срок до началото на съответната учебна година. 7.7. Всички документи, свързани с кандидатстването, класирането и записването на детето се съхраняват от директора или упълномощено от него лице до края на съответната учебна година. Раздел III. КРИТЕРИИ
8. В първи клас в общинските училища се приемат ученици, които отговарят на водещия критерий, групите и допълнителните критерии.Подалите заявления в училищата за прием в първи клас, които отговарят на водещия критерий, се разпределят в следните групи: №А. ВОДЕЩ КРИТЕРИЙ НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ -за първа, втора, трета и четвърта групи
8.3. Трета група деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището, но постоянният/настоящият им адрес е бил променен през последната една година преди подаване на заявлението. Ако постоянният/настоящ адрес на детето е променян през последните над 3 години, от 1 до 3 години или през последната една година преди подаване на заявлението, но промяната попада в границите на прилежащия район на училището, се ползва по-благоприятната за ученика група. 8.4.Четвърта група - деца с постоянен/ настоящ адрес извън прилежащия район на училището към деня на подаване на заявлението. За разпределението в групите се взема посоченият в заявлението адрес, който е по-благоприятен за ученика. При кандидатстване на второ и следващо дете, за прилежащ район на училището се счита както посоченият в приложение № 3 на Системата, така и прилежащият район, използван за приема на по-голямото дете* Когато с броя на децата в определена група по водещия критерий се надхвърля броя на местата, определени с училищния план-прием, децата в тази група се подреждат според следните допълнителни критерии: №Б. ДОПЪЛНИТЕЛНИ КРИТЕРИИ НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
8.5.Дете с трайни увреждания над 50 % - 6 т. Копие от решение на ТЕЛК на детето. 8.6.Дете с двама починали родители - 5 т. Копия от Акт за смърт на родителите. 8.7.Други деца от семейството, обучаващи се в училището - 22 т. Оригинал на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца, издадено от съответната районна администрация /приложение № 5 към чл. 14, ал. 1 от Наредба за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението и служебна проверка от училището чрез Националната електронна информационна система за предучилищно и училищно образование. 8.8.Деца, завършили подготвителна група в избраното училище - 4 т. Удостоверява се от училището. 8.9.Дете с един починал родител - 3 т. Копие от Акт за смърт на родителя 8.10. Дете, което живее в семейство/домакинство с три и повече деца - 5 т. Копия от удостоверения за раждане на децата. Оригинал на удостоверения за постоянен/настоящ адрес на всички деца от семейството/домакинството, издадени от съответната районна администрация. 8.11. Дете, настанено за отглеждане в приемно семейство или семейство на роднини и близки по чл. 26 от Закона за закрила на детето, както и дете с един неизвестен родител и осиновено дете - 3 т. Копие от съдебно решение или заповед за настаняване. 8.12. Дете с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район, граничен на прилежащия район на училището - 5 т. /Прилага се след изчерпване на възможностите за прием на ученици от първа, втора и трета група от водещия критерий/ Лична карта/за постоянен адрес/на родителя Оригинал на удостоверение за настоящ адрес на детето, издадено от съответната районна администрация към деня на подаване на заявлението. 8.13. В случаите, когато броят на кандидатстващите деца, отговарящи на еднакви условия, е по-голям от броя на свободните места, се прилага процедура на случайно избрани входящи номера на тези деца.Процедурата се извършва в присъствието на представители на родителите и Обществения съвет на училището, определени със Заповед на директора. Раздел IV. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Настоящата Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община отменя Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, приета с Решение № 83 по Протокол № 29 от 23.02.2017 г. на Столичен общински съвет. § 2. Системата се издава на основание чл. 43 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, обн. - ДВ, бр. 73 от 16.09.2016 г., в сила от 01.09.2016 г.; изм. и доп., бр. 12 от 03.02.2017 г., в сила от 03.02.2017 г.; изм. и доп., бр. 46 от 09.06.2017 г., в сила от 09.06.2017 г.; изм. и доп., бр. 77 от 26.09.2017 г. издадена от министъра на образованието и науката. § 3. Настоящата система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община влиза в сила в деня на обявяване решението на Столичен общински съвет за нейното приемане. § 4. По смисъла на § 1, т. 2 от Допълнителните разпоредби на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане "Семейството" включва съпрузите, ненавършилите пълнолетие деца, както и навършилите пълнолетие, ако продължават да учат, до придобиване на средно общо или професионално образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст (родени, припознати, осиновени, доведени, заварени, с изключение на сключилите брак)." § 5. По смисъла на § 1, т. 2 от Допълнителните разпоредби на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс "Домакинство" включва съпрузите, лицата, живеещи във фактическо съпружеско съжителство, както и техните деца и роднини, ако живеят при тях."