ДОКУМЕНТИ

Заявление за достъп до информация за лични данни

Свали формуляра от ТУК

Заявление за прием на ученик/чка в 141во ОУ

Свали формуляра от ТУК

Заявление за целодневно обучение (ЦДО) - 1-4клас 2023/2024г.

Свали формуляра от ТУК

Характеристика на средата

Свали формуляра от ТУК

Декларация за съгласие за използване на личните данни

Свали формуляра от ТУК

Служебна бележка за записване в 141во ОУ 2021/2022г.

Свали формуляра от ТУК

Заявление за прием в 1ви клас за 2020/2021г

Свали формуляра от ТУК

Процедура за отсъствия 

Свали формуляра от ТУК

Декларация от родител     " 3 в 1" 2021/2022г.

Свали формуляра от ТУК

Заявление за класиране и прием

Свали формуляра от ТУК

Етичен кодекс

Свали формуляра от ТУК

Заявление за издаване на "Академична справка"

Свали формуляра от ТУК

Заявление за освобождаване от физическо възпитание и спорт

Свали формуляра от ТУК

Правилник за дейността

Свали формуляра от ТУК

Заявление за прием в 5ти клас на 141во ОУ 2021/2022г.

Свали формуляра от ТУК

Заявление за отсъствие на дете 3ри или 7дем дни

Свали формуляра от ТУК

УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ 2023/2024г

УУП I.a клас

Свали формуляра отТУК

УУП II.a клас

Свали формуляра от ТУК

УУП III.a клас

Свали формуляра от ТУК

УУП IV.a клас

Свали формуляра от ТУК

УУП V.a клас

Свали формуляра от ТУК

УУП VI.a клас

Свали формуляра от ТУК

УУП VII.a клас

Свали формуляра от ТУК

 ОТЧЕТИ

Бюджет  2022

Свали формуляра от ТУК

Бюджет м. юни 2022

Свали формуляра от ТУК

Бюджет 2018

Свали формуляра от ТУК

Отчет за 2ро тримесечие 30.06.2019г

Свали формуляра от ТУК

Отчет за 1во тримесечие 2020г

Свали формуляра от ТУК

Отчет за 2021г

Свали формуляра от ТУК

Отчет за декември 2021г

Свали формуляра от ТУК

Изпълнение на бюджет 31.12.2018г

Свали формуляра от ТУК

Отчет за 3то тримесечие 30.09.2019г

Свали формуляра от ТУК

Справка за изпълнение на бюджета за 1то полугодие на 2020

Свали формуляра от ТУК

Отчет първо тримесечие     2021г

Свали формуляра от ТУК

Отчет първо тримесечие     2022г.

Свали формуляра от ТУК

Годишен отчет за декември     2022г.

Свали формуляра от ТУК

Бюджет 2019

Свали формуляра от ТУК

Отчет за 4то тримесечие 31.12.2019г

Свали формуляра от ТУК

Отчет за 3то тримесечие 30.09. 2020г

Свали формуляра от ТУК

Отчет за м.Юни  2021г

Свали формуляра от ТУК

Отчет за м.март  2023г

Свали формуляра от ТУК

Отчет за 3- то тримесечие  2023г

Свали формуляра от ТУК

Отчет за 1во тримесечие 31.03.2019г

Свали формуляра от ТУК

Бюджет 2020

Свали формуляра от ТУК

Отчет за тримесечие

Декември 2020

Свали формуляра от

ТУК

Отчет за трето тримесечие 2021

Свали формуляра от

ТУК

Отчет за трето тримесечие 2023

Свали формуляра от

ТУК

Отчет за т бюджета

м. декемви
 2023

Свали формуляра от

ТУК

ЗАПОВЕДИ, ПРАВИЛНИЦИ И НАРЕДБИ

Наредба - ПГ

Свали формуляра от ТУК

Насоки - Насилие

Свали формуляра от ТУК

Вътрешни правила за достъп до обществена информация

Свали формуляра от ТУК

Правилник за прием  или преместване на ученици в/ от 141во ОУ

Свали формуляра от ТУК

Етичен кодекс

Свали формуляра от
ТУК

План за квалификация на ПС

Свали формуляра от ТУК

Превенция за насилието

Свали формуляра от ТУК

Механизъм - Тормоз

Свали формуляра от ТУК

Правилник за пропусквателен режим

Свали формуляра от ТУК

План "Безопасност по пътищата" (БДП)2022/2023г

Свали формуляра от ТУК

ПЛАН ЗА ВЪТРЕШНО ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ 2023

Свали формуляра от ТУК

Инструктаж - тероризъм

Свали формуляра от ТУК

План за сигурност

Свали формуляра от ТУК

План при  евакуация или авария

Свали формуляра от ТУК

Механизъм отсъствия

Свали формуляра от ТУК

Правилник на дейността 2021/2022г

Свали документа от ТУК

Правила / Действия при терористична дейност

Свали формуляра от ТУК

План за борба с противообществените прояви

Свали формуляра от ТУК

План за устройството и дейността на училището (ПДУ)

Свали формуляра от ТУК

Правила за електронна комуникация

Свали формуляра от ТУК

Правилник за вътрешния трудов ред

Свали формуляра от ТУК

Други

Писмо на ДАЕУ спазване изискванията на сайтовете

Свали документа  от ТУК