Обява за конкурс

извънкласни дейности

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА ПЛАТЕНИ ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ ЗА  УЧЕБНИТЕ  2023-2026 години, съгласно чл.4 от ПРАВИЛА НА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА, в сила от 06.04.2017г. изменени и допълнени на 15.03.2018г.  и решение на ПС с протокол № 10 от 17.05.2023г.

I. Извънкласни дейности за учебните 2023-2026 години

·       Авиомоделизъм

II. Извънкласните дейности се осъществяват от физически и /или юридически лица, регистрирани по Търговския закон и Закона за търговския регистър, или от юридически лица с нестопанска цел, които имат за предмет в учредителния акт извършването на стопанска дейност при условията  на чл.3, ал.4 и ал.5 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, с изключение на училищните настоятелства. Право да предоставят спортни услуги имат само лицензираните спортни организации и членуващите в тях спортни клубове, вписани в публичния национален регистър на Младежта и спорта.

 

III. Необходими документи за участие в конкурса - списък:

·       Заявление за участие;

·       Заверено от участника копие на документа за регистрация или единен индентификационен код /ЕИК/, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец, а когато е физическо лице – копие от документ за самоличност. Когато не е посочен ЕИК, участниците са длъжни да представят удостоверение за актуално състояние – оригинал или заверено копие. Участник, който е сдружение с нестопанска цел следва да представи съдебно решение за регистрация и заверено копие от устава/устройствения правилник/на дружеството;

·       Декларация на основание чл. 220, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование, че педагогическият специалист не е извършвал срещу заплащане обучение или подрепа през предходната учебна година по смисъла на чл.178, ал.1, т.2-7 и 14 и чл.187, ал.1, т.2 и 4 на ученици, с които работи училището, ако това заплащане е от името и за сметка на учениците и техните родители, включително със средства на настоятелството. Декларацията се изготвя и попълва от кандидата;

·       Валидно свидетелство за съдимост за всеки един преподавател;

·       Референции от институции или организации, доказващи качеството на определената извънкласна дейност – до 10 брой. Изискването не се прилага за новорегистирани фирми;

·       Проект за договор Приложение №1, в който се попълват данните на кандидата и се подписва от него;

 

Офертата,която трябва да съдържа:

а) Списък с имената на всички педагогически специалисти, които ще осъществяват определената извънкласна дейност в училището;

б) Документи, удостоверяващи професионалната квалификация и педагогическата правоспособност на преподавателите за определената извънкласна дейност – дипломи, удостоверения, сертификати и др.;

в) Документи, удостоверяващи професионалния опит на преподавателите, които ще осъществяват определената извънкласна дейност в съответното училище – копия на трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка, удостоверение от НОИ;

г) Програма за обучение на учениците в извънкласната дейност, която да е представена на български език;

д) Индивидуална цена на обучение на ученик за 1 астрономически час за определената извънкласна дейност;

д) Социална отговорност – процент ученици от група, които ще ползват безплатно определената извънкласна дейност;

е) Срок, за който ще бъде предоставена определената извънкласната дейност, но не по-дълъг от 3 учебни години

 

IV.Срок за подаване на документите за участие в конкурса:

от ………………… 2023г. до ………………….2023г./ включително/, от ………..00ч. – …………..00ч.

гр.София ул. „…………………………………..……, ……………………………

 

V. Критерии за оценка на офертите:

Степен на квалификация на преподавателите, които ще осъществяват определената извънкласна дейност в съответното училище, доказан с посочените в чл.9, ал.8, буква „б „ – максимален брой точки 25.

Максималният брой точки се образува по следните показатели:

за степен бакалавър – 5 т.

за степен магистър – 10 т.

за наличие на допълнителна професионална квалификация в областта на определената извънкласна дейност (професионално-квалификационна степен, специализирани курсове и обучения, специализации, следдипломни квалификации, доктор и др. научни степени)– 15 т.

Професионален опит на преподавателите, които ще осъществяват определената извънкласна дейност в съответното училище, доказан с посочените в чл.9, ал.8, б.“в“ документи –максимален брой точки 25. Максималният брой точки за професионален опит се образува като средно-аритметичен сбор от точките за професионален опит на всеки преподавател от списъка, по следните показатели:

при липса на професионален опит – 5т.

- до 3 години- 15 т.

- над 3 години -25т.

3.Програма за обучение на учениците в извънкласната дейност, която да е представена на български език-максимален брой точки – максимален брой точки 20т.

Максималният брой точки се образува по следните показатели:

а) Ясно формулирани цели и определена връзка със съдържанието на образователното направление –  10 т.

при несъответствие – 0 точки

при непълно съответствие – 5 точки

при пълно съответствие – 10 точки

б) Очакваните резултати са постижими за съответната възрастова група – 10 точки

– при несъответствие – 0 точки

при непълно съответствие – 5 точки

при пълно съответствие – 10 точки

4.Индивидуална цена за обучение за 1 астрономически час на ученик- -максимален брой точки 20.

Броят точки се определя по следната формула:

 Цена на ИД =     Най- ниската предложена цена   x 20

Цената, предложена от съответния участник

 5.Социална отговорност- максимален брой 10т.

Максималният брой точки се образува по следните показатели:

10 %, които ще ползват безплатно извънкласната дейност- 5 т.

20%, които ще ползват безплатно извънкласната дейност- 10 т.

Максималният  брой точки по всички критерии е 100.

 

 

 

VI. Начин на провеждане на конкурса:

(1) Конкурсът се провежда по документи от комисия, която се назначава  със заповед на директора на училището.

(2) В комисията участват представители на училището, на Училищното настоятелство и/или на Обществения съвет. При отваряне на пликовете имат право да присъстват съответното физическо лице, а за юридическите лица – управителят на фирмата-кандидат, или упълномощено от него лице –за определената извънкласна дейност.. Всички документи, които се намират в плик „А“ и плик „Б“ се подписват на всяка страница от двама члена на комисията и от съответното физическо лице, а за юридическите лица – от управителя на фирмата-кандидат, или от упълномощено от него лице. Кандидат или негов представител присъстват само при отваряне на пликовете и подписване на документите. Останалата част от работата на комисията протича в закрити заседания.

(3) Контролът по изпълнение на заповедта се осъществява от директора на училището.

(4) Ако за участие в конкурса няма постъпили оферти за определената извънкласна дейност, срокът за подаване на оферти се удължава с 5 работни дни. Информацията за удължаване  на срока се поставя на видно място в сградатана училището и на интернет- страницата на училището.

(5) Ако за участие  в конкурса, и след удължаване на срока по ал. 4 няма подадени оферти или е подадена само една оферта, комисията провежда конкурса или го прекратява със заповед на директора на училището.

 

Отваряне на документите: 04.09.2023г.

 VII.Документите за участие в конкурса се поставят в два отделни плика:

В плик ,,А’’се поставят документите:

o   Списък на документите;

o   Заявление за участие;

o   Заверено от участника копие на документа за регистрация или единен индентификационен код /ЕИК/, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец, а когато е физическо лице – копие от документ за самоличност. Когато не е посочен ЕИК, участниците са длъжни да представят удостоверение за актуално състояние – оригинал или заверено копие. Участник, който е сдружение с нестопанска цел следва да представи съдебно решение за регистрация и заверено копие от устава/устройствения правилник/на дружеството;

o   Декларация на основание чл.220, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование, че педагогическият специалист не е извършвал срещу заплащане обучение или подрепа през предходната учебна година по смисъла на чл.178, ал.1, т.2-7 и 14 и чл.187, ал.1, т.2 и 4 на ученици, с които работи училището, ако това заплащане е от името и за сметка на учениците и техните родители, включително със средства на настоятелството. Декларацията се изготвя и попълва от кандидата;

o   Валидно свидетелство за съдимост за всеки един преподавател;

o   Референции от институции или организации, доказващи качеството на определената извънкласна дейност – до 10 брой. Изискването не се прилага за новорегистирани фирми;

Проект за договор Приложение №1,в който се попълват данните на кандидата и се подписва от него;

В плик ,,Б” с надпис ,,Оферта” се поставя попълнената оферта, която трябва да съдържа:

o   Списък с имената на всички педагогически специалисти, които ще осъществяват определената извънкласна дейност в училището;

o   Документи, удостоверяващи професионалната квалификация и педагогическата правоспособност на преподавателите за определената извънкласна дейност – дипломи, удостоверения, сертификати и др.;

o   Документи, удостоверяващи професионалния опит на преподавателите, които ще осъществяват определената извънкласна дейност в съответното училище – копия на трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка, удостоверение от НОИ;

o   Програма за обучение на учениците в извънкласната дейност, която да е представена на български език;

o   Индивидуална цена на обучение на ученик за 1 астрономически час за определената извънкласна дейност;

o   Социална отговорност – процент ученици от група, които ще ползват безплатно определената извънкласна дейност;

o   Срок, за който ще бъде предоставена определената извънкласната дейност, но не по-дълъг от 3 учебни години

 

(3) Двата плика се поставят  в един голям, бял и запечатан плик, който се входира  в канцеларията на училището

VIII. При подаването пликовете се номерират по реда на тяхното постъпване, като върху всеки от тях се поставя наименованието на кандидата, определената извънкласна дейност, входящ номер, с посочени дата, месец, година и час.

Комисията не допуска до участие в конкурса кадидат, който не е представил някои от посочените документи в плик „А“.

Класирането на участниците се извършва съгласно обявените критерии.

Работата на комисията приключва в двуседмичен срок след изтичане на срока за предаване на офертите За работата си комисията съставя протокол, който се предава на директора на училището с входящ номер.Работата на комисията и резултатите от протокола подлежат на контрол от директора на училището.

 

 

XII. В  срок от три дни от получаване на протокола, директорът на училището издава заповед за определяне спечелилия конкурса кандидат. В заповедта се изписват по реда на класирането всички кандидати и съответно техния брой точки, като се посочват и недопуснатите кандидати. Заповедта се връчва лично срещу подпис или с препоръчано писмо с обратна разписка на всички участници. Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК и чл. 259, ал. 2, т. 6 от Закона за предучилищното и училищното образование След изтичане срока за обжалване директорът сключва договор със спечелилия конкурса участник. Протоколът от работата на комисията и заповедта на директора за класиране на всички участници в конкурса се обявяват на интернет-страницата на училището.

XIII. Със спечелилия кандидат се сключва договор в срок от 3 работни дни след изтичане срока за обжалване на заповедта на директора на училището съгласно Приложение №1. Договорът се сключва за срок не по-дълъг от три учебни години.

XIV. Извънкласните дейности се провеждат във време извън седмичното разписание на учебните часове, при наличие на свободна база и след съгласуване на графика за провеждане с директора на училището.

Изпълнителите, осъществяващи ИД носят отговорност за живота и здравето на учениците по време на образователната дейност в училището.

XVI. Родителите заплащат на съответния изпълнител цената на услугата за определената извънкласна дейност .Изпълнителят превежда на училището сумите за почасово ползване на части от имота-публична общинска собственост, съгласно Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община, които са както следва:

o   цена за почасово ползване на стаи за обучение, аудиториии, зали, кабинети и др. помещения

o   за помещения с площ до 50 кв.м.     0,26 лв./кв.м/ за 1 астроном.час;

o   за помещения с площ над 50 кв.м.   0,22 лв./кв.м/за 1 астроном. час;

o   цена за почасово ползване на физкултурни салони

o   с площ до 100 кв.м. – 0,11 лв./кв.м./за 1 астроном.час;

o   с площ от 100кв.м. до 300 кв.м.-0.08 лв./кв.м/за 1 астроном.час;

Забележка: Когато в рамките на 1 /един/ месец ползването на помещенията надвишава 30 часа за една възрастова група, се заплаща цената за 30 /тридесет/ часа.