Проект “Твоят час”

Проект “Твоят час”

През учебната 2016/2017 година започва реализацията на проект BG05M20P001-2.004 “Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности” финансиран по Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

Цели

Основна цел на проекта е създаване на условия за повишаване на потенциала на учениците и възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище.

 

141 ОУ „Народни будители“ предлага шест групи по проект „Твоят час“

1. Математиката леснаръководител Гена Цакова Петрова

Тематична област: Математика

  • Преодоляване на обучителни затруднения при усвояване на знания от ЗП по математика на учениците чрез повече практически упражнения. Преодоляване на образоватлни дефицити на учениците, които срещат затруднения в подготовката си по задължителни дейности и и при самоподготовка. Повишане на образователните им постижения.

 

2. Училище за футболистиръководител Венцислав Спасов Иванов

Тематична област: Спорт

  • Спортът е удоволствие за децата от училището. Във футболните двубои ще участват не само момчета, но и много момичета от училището. В играта децата се учат на спортсменство, дисциплина и взаимопомощ, така се изграждат не само спортно-технически умения, но и се формират качества за справяне с проблемни ситуации.

 

3. клуб „Дебати”ръководител Николай Боянов Метев

Тематична област: Български език и литература

  • В клуб „Дебати” участват ученици от V, VI и VII клас, които срещат сериозни затруднения в подготовката си по предмета български език и литература. Заниманията са насочени към постигане на няколко цели. За по-добро мотивиране на учениците се предвижда изпълнението на занимателни задачи, които открояват значението и ролята на езика в общуването. Изяснява се важността на начините, по които човек представя себе си чрез своите изказвания и чрез своите текстове. Обръща се внимание върху умението за разбиране на езика на околните. Акцентира се върху значението на грамотността за пълноценно реализиране на човека в съвременния свят. В така създадения контекст се полагат работата по преодоляване на обучителните трудности, заниманията по неусвоен учебен материал, подпомагането при подготовката за Национално външно оценяване след 7. клас. Допълнителна насока на заниманията на клуба е насърчаването и развиването на творческата нагласа на учениците, създаването на възможности за тяхна изява (училищен вестник, литературно писане). Осъзнаването на езика като поле за творчество би могло да съдейства за утвърждаване на позитивна нагласа към учебния предмет български език и литература, както и да помогне на ученика да бъде по-уверен в себе си.

 

4. клуб ” Родна реч”ръководител Татяна Веселинова Андонова

Тематична област: Български език и литература

  • Да се подпомогне успеваемостта на учениците, които срещат трудности при усвояването на учебния материал. Да се компенсират пропуските, довели до незaдоволителни резултати при текущи изпитвания. Постигане на положителни промени на учениците и овладяване на трайни знания, умения и компетенции, провокиране на интерес към четенето. Подобряване на образователните постижения за овладяване на българския език. Усвояване на знания, повишаване на мотивацията за активно включване в образователния процес.

 

5. Клуб „С ръце, протегнати към красотата“ръководител Татяна Веселинова Андонова

Тематична област: Изкуства и култ

  • Работата на групата ще е свързана с приложните дейности. Децата ще се учат да изработват сувенири и предмети, които могат да се използват у дома и в училище. Дейността ще е насочена и към запознаването с различните видове изобразително и приложно изкуство, както и с обогатяване на знанията за различните празници и обичаи.Така също учениците ще придобият умение за работа с различни материали, умение да ги съчетават,за да получат красив предмет или сувенир. Целта е у децата да се формира добър естетически вкус, да се развие точността, сръчността, умението да се различава красотата от кича. Една от задачите на посочената извънкласна дейност ще бъде децата да се научат да вдъхват нов живот на непотребни предмети или отпадъчни материали. Работата в екип при изработването на някои предмети ще допринесе за преодоляване на етнически и културни различия, ще научи децата да разчитат един на друг, да се доверяват на другите в групата.

 

6. Клуб “Забавна математика”ръководител Георги Кирилов Киричков

Тематична област: Математика

  • Целта на клуба е участниците в него да бъдат мотивирани, чрез забавни и разнообразни методи, да подобрят познанията си по математика. Очакваните резултати за участващите ученици в края на заниманията са: да могат да събират и изваждат многоцифрени числа, да знаят таблицата за умножение и деление, да познават изучаваните геометрични фигури и мерни единици, да могат да решават текстови задачи.