Мисия

Осигуряване на всеки ученик на висока степен на функционална грамотност, и изграждане на необходимите социални умения на младите хора за общуване и правилно поведение в обществото. Изграждане на личности, възпитани в дух на родолюбие и патриотизъм, с модерно виждане за света и с висока степен на конкурентоспособност.


Визия

Конкурентноспособно училище, подготвящо учениците не само с висока функционална грамотност, но и съзаващо у тях общоприети добродетели и ценности при подготовката им за социализация и реализация в обществото.

Постоянно усъвършенстване на професионалните компетентности на педагогическата колегия, обособяването й като екип от високоотговорни, информирани, и компетентни личности, проявяващи толерантност и загриженост, прилагащи творческо и критично мислене при осъществяването на обучението.


Подход

Ориентация на УВП към личността на ученика, към неговите потребности стремежи, ръководени в изискванията си от икономически, социално-битови, гражданскии културни ценности и добродетели.

Мотивиране на учениците за учебен труд чрез свързване на обучението с техните интереси, заложби и планове за бъдеща реализация.

Реализация на потенциала на всеки ученик чрез включването му в разнообразни извънкласни и извънучилищни дейности и форми на обща и допълнителна подкрепа.

Ангажираност на родителите и други заинтересовани страни и диалог между тях по въпросите на образованието


Принципи

Ориентираност към интереса и към мотивацията на детето и на ученика, към възрастовите и социалните промени в живота му, както и към способността му да прилага усвоените компетентности на практика;

Равен достъп до качествено образование и приобщаване на всяко дете и на всеки ученик;

  • равнопоставеност и недопускане на дискриминация при провеждане на предучилищното и училищното образование;

  • хуманизъм и толерантност;

  • съхраняване на културното многообразие и приобщаване чрез българския език;

  • иновативност и ефективност в педагогическите практики и в организацията на образователния процес

  • прозрачност на управлението и предвидимост на развитието на предучилищното и училищното образование;

  • ангажираност на родителите и други заинтересовани страни и диалог между тях по въпросите на образованието;

  • етичност, колегиалност, екипен принцип в работата на учителите;

  • партньорство с родителите, кварталната общественост, образователни и други институции за подпомагане на училищната дейност и подобряване на материалната база;

Нашият екип от професионалсти


Company team

Таня Иванова 

Директор

Company team

Петранка Ангелова

Заместник Директор

Педагогически СпециалистиCompany team

Мая Куцарова 

Старши Учител

Преподавател

Математика 

Класен ръководител на 7 "А" клас 

Company team

Виктория Илиева

Старши Учител

Преподавател
Подготвителна група
Company team

Мария Колева 

Начален Учител

Класен ръководител на 1 "А" клас 

Company team

Радинела Петкова

Начален Учител

Класен ръководител на 4 "А" клас    

Company team

Светлана Янкова

Начален Учител

Класен ръководител на 3 "А" клас  

Company team

Марияна Пенчева

Начален Учител

Класен ръководител на 2 "А" клас  

Company team

Наташа Григорова 

Преподавател
Целодневно обучение
Company team

Кристина Михайлова

Преподавател

Български и Литература

Класен ръководител на 5 "А" клас 

Company team

Виктория Стойновска

Преподавател

География и Биология

Company team

Йордан Йорданов

Преподавател

Физическо възпитание и спорт

Класен ръководител на 6 "А" клас 

Company team

Милен Миланов

Преподавател
Английски език
Company team

Халиме Назив

Преподавател
Целодневно обучение 
Company team

Шенай Шаибова

Преподавател Подготвителна група
Company team

Мая Петрова

Преподавател
Целодневно обучение
Company team

Даниела Тенева

Преподавател 
Изобразително изкуство и Музика
Company team

Цветалин Тотев

Преподавател 
Физика и Астрономия
Company team

Стефка Данаилова - Еврева

Преподавател 
Информационни технологии

Непедагогически Персонал

Company team

Паулина Георгиева

Главен Счетоводител

Company team

Таня Филипова 

Касиер и Домакин

Company team

Бранимир Везенков 

Портиер

Company team

Ваня Лозанова

Хигиенист