Мисия

Осигуряване на всеки ученик на висока степен на функционална грамотност, и изграждане на необходимите социални умения на младите хора за общуване и правилно поведение в обществото. Изграждане на личности, възпитани в дух на родолюбие и патриотизъм, с модерно виждане за света и с висока степен на конкурентоспособност.


Визия

Конкурентноспособно училище, подготвящо учениците не само с висока функционална грамотност, но и съзаващо у тях общоприети добродетели и ценности при подготовката им за социализация и реализация в обществото.

Постоянно усъвършенстване на професионалните компетентности на педагогическата колегия, обособяването й като екип от високоотговорни, информирани, и компетентни личности, проявяващи толерантност и загриженост, прилагащи творческо и критично мислене при осъществяването на обучението.


Подход

Ориентация на УВП към личността на ученика, към неговите потребности стремежи, ръководени в изискванията си от икономически, социално-битови, гражданскии културни ценности и добродетели.

Мотивиране на учениците за учебен труд чрез свързване на обучението с техните интереси, заложби и планове за бъдеща реализация.

Реализация на потенциала на всеки ученик чрез включването му в разнообразни извънкласни и извънучилищни дейности и форми на обща и допълнителна подкрепа.

Ангажираност на родителите и други заинтересовани страни и диалог между тях по въпросите на образованието


Принципи

Ориентираност към интереса и към мотивацията на детето и на ученика, към възрастовите и социалните промени в живота му, както и към способността му да прилага усвоените компетентности на практика;

Равен достъп до качествено образование и приобщаване на всяко дете и на всеки ученик;

  • равнопоставеност и недопускане на дискриминация при провеждане на предучилищното и училищното образование;

  • хуманизъм и толерантност;

  • съхраняване на културното многообразие и приобщаване чрез българския език;

  • иновативност и ефективност в педагогическите практики и в организацията на образователния процес

  • прозрачност на управлението и предвидимост на развитието на предучилищното и училищното образование;

  • ангажираност на родителите и други заинтересовани страни и диалог между тях по въпросите на образованието;

  • етичност, колегиалност, екипен принцип в работата на учителите;

  • партньорство с родителите, кварталната общественост, образователни и други институции за подпомагане на училищната дейност и подобряване на материалната база;

Нашият екип от професионалсти


Company team

Таня Иванова 

Директор

Company team

Петранка Ангелова

Заместник Директор

Педагогически СпециалистиCompany team

Мая Куцарова 

Старши Учител

Учител по Математика 

Класен ръководител на 7 "А" клас 

Company team

Виктория Илиева

Старши Учител

Преподавател на подготвителна група
Company team

Мария Колева 

Начален Учител

Класен ръководител на 1 "А" клас 

Company team

Радинела Петкова

Начален Учител

Класен ръководител на 4 "А" клас    

Company team

Светлана Янкова

Начален Учител

Класен ръководител на 3 "А" клас  

Company team

Марияна Пенчева

Начален Учител

Класен ръководител на 2 "А" клас  

Company team

Наташа Григорова 

Преподавател - Целодневно обучение
Company team

Кристина Михайлова

Преподавател по Български и Литература

Класен ръководител на 5 "А" клас 

Company team

Виктория Стойновска

  Преподавател по География и Биология

Company team

Ивайло Стоименов

Преподавател - Целодневно обучение

Класен ръководител на 6 "А" клас 

Company team

Милен Миланов - Учител

Преподавател по Английски език
Company team

Халиме Назив

Преподавател - Целодневно обучение 
Company team

Йордан Йорданов - Учител

Преподавател по физическо възпитание и спорт  

Непедагогически Персонал

Company team

Паулина Георгиева

Главен Счетоводител

Company team

Таня Филипова 

Касиер и Домакин

Company team

Бранимир Везенков 

Портиер

Company team

Фани Русинова

Портиер и Хигиенист

Company team

Ваня Лозанова 

Хигиенист