Прием в 5ти клас през учебната 2020/2021г

Odoo • Image and Text

Прием на ученици в 5ти клас за ученбата 2020/2021г в 141во ОУ!

Желаещите да бъдат приети в 5ти клас на учебната 2020/2021г. трябва да подадат в саградата на училището - жк.Свобода, бул. "Народни Будители" следните документи.


Заявление по образец

 Ксерокопие на Удостоверение за завършен начален етап на основно образование

Декларация – съгласие за обработване на лични данни.

Заявленията се подават от родителите, които е необходимо да представят:

Лична карта;

Оригинал на Удостоверение за завършен начален етап на основно образование


Заявления от други лица се подават само с нотариално заверено пълномощно!


За повече информация  погледнете "Прием на ученици"