Необходими документи за участие в конкурси за заемане на свободни работни места

Необходими документи за участие в конкурси за заемане на свободни работни места:
1. Заявление за допускане до конкурс.
2. CV.
3. Диплома за завършено образование.Кандидатите с непълни документи няма да бъдат допуснати до конкурс.