В А Ж Н О!

ПРИЕМ В V КЛАС ЗА УЧЕБНАТА
2020/2021 год.

 

****************************************************


ПРИЕМ УЧЕНИЦИ В V КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 г.
в 141 Основно училище „Народни будители“


НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ


  1. Желаещите да бъдат приети в V клас за учебната 2020/2021 трябва да подадат в сградата на училището – жк. „Свобода“, бул.“Народни будители“ следните документи:


Заявление по образец

Ксерокопие на Удостоверение за завършен начален етап на основно образование

Декларация – съгласие за обработване на лични данни.


Заявленията се подават от родителите, които е необходимо да представят:

Лична карта;Оригинал на Удостоверение за завършен начален етап на основно образование


Заявления от други лица се подават само с нотариално заверено пълномощно!


2. Списъци на приетите ученици ще бъдат изнесени на информационното табло на училището и в сайта.


  1. Приетите ученици трябва да се запишат , предоставяйки следните документи:


Оригинал на Удостоверение за завършен начален етап на основно образование;

Удостоверение за преместване /от училището, в което са учили до ІV клас/;

Копие от Акт за раждане;

Медицински документи от личния лекар /имунизации/;

Декларации и заявления по образец /получават се при записване/;

Ако родителите са разведени е необходимо да се представи документ за присъдени права над детето;


4. Оповестяване на броя на незаетите места след изтичане на срока на записване и класиране на следващите по низходящ ред ученици –на сайта на училището - https:// 141 ou


5. Записване на следващите по низходящ ред ученици при наличие на свободни места - представяйки документите по т. 3.
Комисия за прием в V класДекларации и заявления по образец /получават се при записване/;

Ако родителите са разведени е необходимо да се представи документ за присъдени права над детето;


4. Оповестяване на броя на незаетите места след изтичане на срока на записване и класиране на следващите по низходящ ред ученици –на сайта на училището - https:// 141 ou


5. Записване на следващите по низходящ ред ученици при наличие на свободни места - представяйки документите по т. 3.
Комисия за прием в V клас