Посещение на Илиян Йорданов

                                         Гост ни бе Илиян Йорданов

 

        Учениците на 141.ОУ  ,,Народни будители‘‘  преживяха вълнуваща среща с изпълнителя на народни песни господин Илиян Йорданов, наследник на големия народен певец Павел Сираков, посветил живота си на съхранението и разпространението на красотата на българската народна песен. След изпълненията на няколко негови песни от фолклора ни г-н Йорданов с удоволствие изслуша и вокалната ни група. Той с радост прие поканата на 141 ОУ ,,Народни будители‘‘ да участва в патронния празник на училището на 31.10.2018г., който тази година ще се проведе с благотворителна мисия за набиране на средства за лечение на двете малки слънца Вяра и Вивиян.

Заключителна проява по проект “Твоят час”

 

Заключителна представителна изява по проект „Твоят час‘‘

 

        На 05.10.2018г. в Националния дворец на децата се проведе заключителната представителна изява по проект BG05M20P001-2.004 ,, Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС)- ФАЗА 1 ‘‘ по оперативна програма „ Наука и образование за интелигентен растеж “ за училищата от област София – град.
           В рамките на заключителната изява в РУО – София- град бе открита изложба на ученици от 141. ОУ ,, Народни будители ‘‘ , с любезното съдействие на господин Пламен Стефанов и госпожа Наташа Атанасова – учители в училището. Те бяха наградени лично от госпожа Ваня Кастрева за участие в проекта.
           Гордеем се с нашите учители – професионалисти и с нашите талантливи ученици, които творят прекрасни продукти.

 

 

 

 

Благотворителна проява в Северен парк

                        Благотворителна проява

 

        141. ОУ ,,Народни будители‘‘ взе участие в благотворителния базар за подпомагане лечението на Вяра и Виви, организиран в Северния парк с любезното съдействие на общински район ,, Надежда ‘‘.

Средствата са необходими за лечение на децата в чужбина. Шестгодишните Вяра и Виви се борят с онкологични заболявания.

Учителите и учениците от 141. ОУ ,, Народни будители ‘‘ участваха, както с финансови средства, така и с ръчно изрисувани продукти.

 

 

 

 

НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

УРА , УРА, УРА ! НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА ЗАПОЧНА!

 
  С нов директор, почти нов състав и с нови надежди и сили , с хубаво тържество се откри  2018/2019 учебна година. Всички бяха много усмихнати, леко напрегнати и с малко тъга за ваканцията, но с големи надежди и мечти.
       Имахме и височайши гости: от  МОН- Лили СтефановаОбщина Надежда – Румяна Николова– експерт младежки дейности, спорт и туризъм, Съюза на пивоварите- Ива Тенчова – координатор проекти.,   счетоводителите ни  Николай Георгиев, Поли  Георгиева и Иван  Иванов.
         Нашите приятели от Съюза на пивоварите по проекта  „Спортът е по-добрият начин децата да пораснат“   подсигуриха лични подаръци на всички ученици от училището, както и за децата от Детска градина № 90, които дойдоха при нас за да ни поздравят с песнички и стихчета . Благодарим Ви от сърце!!!

Разгледайте и снимките в галерията!    —–>  снимки

                                     ВАЖНО!  ВАЖНО!  ВАЖНО!

 

     Родителска среща  за всички класове  на  26.09.2018 г (Сряда) от 18,30, с изключение на първи клас. За повече информация се обърнете към класните ръководители!

    

                                                              

                                                      ВАЖНО!

                                           За вас първокласници!

      Родителска среща за 1 клас ще се проведе на 13.09.2018г./ четвъртък / от 17:30 часа. Класен  ръководител ще е  Мариана Златкова.
Имаме още 11 свободни места, побързайте!

 


 

ОБЯВА ЗА КОНКУРС

ОБЯВА ЗА КОНКУРС

На основание решение на СОС №136/06.04.2017г. 

ОБЯВЯВАМ

конкурс за осъществяване на извънкласна дейност на територията на 141. ОУ “Народни будители”

 1. I. Вид извънкласна дейност – футбол, таекуондо, народни танци, художествена гимнастика, шах
 2. II. Необходими документи за участие в конкурса:

(1) Списък на документите, съдържащи се в офертата;

(2) Заявление за участие;

(3) Заверено от участника копие на документа за регистрация или единен идентификационен код /ЕИК/, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец, а когато е физическо лице – копие от документ за самоличност. Когато не е посочен ЕИК, участниците са длъжни да представят удостоверение за актуално състояние – оригинал или заверено копие. Участник, който е сдружение с нестопанска цел следва да представи съдебно решение за регистрация и заверено копие от устава /устройствения правилник/ на дружеството;

(4) Декларация, че няма конфликт на интереси между кандидата и институцията, пред която се кандидатства:

(5) Валидно свидетелство за съдимост за всеки един преподавател:

(6) Документ от психодиспансер за всеки един преподавател;

(7).Документи, удостоверяващи професионалната квалификация и педагогическа правоспособност на кандидата;

(8) Референции, доказващи качеството на услугата – максимум 15 на брой. Изискването не се прилага за новорегистрирани фирми:

(9) Проект на договор Приложение № 1, в който се попълват данните на кандидата и се подписва от него.

(10) Оферта, която трябва да съдържа:

а) документи, удостоверяващи квалификация на преподавателите;

б) документи, удостоверяващи професионалния опит на кандидата в предлаганата област на извънкласната дейност;

в) програма за обучение на учениците в извънкласната дейност;

г) индивидуална цена за обучение на ученик;

д) социална отговорност – процент ученици от група, които ще ползват безплатно предлаганите извънкласни дейности;

е) срок, за който ще бъде предоставена извънкласната дейност.

III. Срок за подаване на документите за участие в конкурса –  

начална и крайна дата  – от 01. 08. 2018 г. до 10.09.2018 г. в канцеларията на училището.

 1. IV. Критерии за оценка на офертите:
 1. Степен на квалификация на преподавателите, докказано със съответните документи /дипломи, сертификати, удостоверения и др./ – максимален брой точки 25. Максималният брой точки се образува по следните показатели:
  • За степен бакалавър – 5 точки;
  • За степен магистър – 10 точки;
  • За наличие на допълнителна професионална квалификация в областта на предлаганата извънкласна дейност – 15 точки;

Максималният брой точки по този критерий е сбор от точките за степен на образование и допълнителна професионална квалификация.

 1. Професионален опит в предлаганата извънкласна дейност, доказан със съответните документи – максимален брой точки 15. Максималният брой точки за професионален опт се образува по следните показатели:
  • До 3 години – 10 точки;
  • Над 3 години – 15 точки;
 2. Програма за обучение на учениците – максимален брой точки 30. Максималният брой точки се образува по следните показатели:
  • Програма за обучение, която не е сертифицирана – 15 точки;
  • Програма за обучение, която осигурява на учениците сертификат за завършен курс на обучение – 30 точки;
 3. Индивидуална цена за обучение на ученик – максимален брой точки 20. Броят точки се определя по следната формула:
Брой точки = Най-ниската предложена цена х 20
Цената, предложена в офертата на участника

 

 1. Социална отговорност – максимален брой точки 10. Максималният брой точки се образува по следните показатели:
  • До 10%, които ще ползват безплатно ИД – 4 точки;
  • До 20%, които ще ползват безплатно ИД – 7 точки;
  • Над 20%, които ще ползват безплатно ИД – 10 точки;

Максималният брой точки по всички критерии е 100.

 1. V. Начин на провеждане на конкурса:

(1) Конкурсът се провежда по документи от комисия, която се назначава със заповед на директора на училището.

(2) В комисията могат да участват представители на и представители на Обществения съвет.

(3) Контролът по изпълнение на заповедта се осъществява от директора на училището.

(4) Конкурсът се провежда след представяне на минимум две оферти.

(5) Ако за участие в конкурса няма постъпили оферти или е постъпила само една оферта, срокът за подаване на оферти се удължава с 15 дни. Информацията за удължаване на срока се поставя на видно място в сградата и интернет-страницата на училището.

(6) Ако за участие в конкурса, и след удължаване на срока по ал. 5 няма подадени оферти или е подадена само една оферта, комисията провежда конкурса или го прекратява със заповед на директора на училището.

Директор на 141.ОУ “Народни будители”: /Таня Иванова/

Пълната документация за конкурса можете да намерите в раздел документи/заповеди на нашия сайт.

ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС ЗА 2018-2019 УЧЕБНА ГОДИНА

Уважаеми Родители,

След първото класиране и записване на ученици  за 1 клас за 2018-2019 учебна година, Ви уведомяваме, че в 141 ОУ „Народни будители“ има свободни места за първи клас и можете от 08.06.2018г. до 11.06.2018г. да подавате заявления за участие във второ класиране.

Училищният план прием е за 3 паралелки с ранно чуждо езиково обучение, разширено изучаване на математика и ИТ и факултативни часове по приложни дейности и хигиена и здравна култура.

ПРАЗНИКЪТ НА ДЕТЕТО В 141 ОУ „НАРОДНИ БУДИТЕЛИ“

На 01.06.2018 г. завърши още една учебна година за децата от начален етап в 141 ОУ „Народни будители“. Краят на учебните часове беше отбелязан с традиционния вече пета година за училището Карнавал– фиеста. Децата дефилираха в различни категории– от любим приказен герой, през любим филмов герой до любимо животно. Всеки участник в дефилето беше оценяван от жури, в което имаше представители на учителите, на учениците и на Обществения съвет към училището. В този толкова богат на емоции ден бяха раздадени грамоти за отличен успех и активно участие в живота на училището, за участие в карнавала, за крал и кралица на карнавала, за златни, сребърни и бронзови медалисти на училището от месеца на спорта и приятелството в 141 ОУ „Народни будители“, за участие на родителите в щанда на мама и баба за сладки изкушения.