Първи клас

 

ЗАЯВЛЕНИЕ – ОБРАЗЕЦ ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС: Заявление 1 клас 2017-2018

 

I. РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНA (PDF)
Общовалидни за всички първокласници в София


II. ДОПЪЛНИТЕЛНИ КРИТЕРИИ ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС В 141 ОУ

Приети с решение на Педагогическия съвет – Протокол N°6/02.03.2017 г.

1. Постоянният адрес на родителя/ настойника не е на територията на Столична община – 7 точки;

1.1.Удостоверява се с лична карта на родител/ настойник.

2.  Дете с трайни увреждания до 50 % – 7 точки;

2.1.Удостоверява се с решение на ТЕЛК.

3. Дете, чиито родители и членове на семейството работят в системата на образованието и науката – 8 точки.

3.1.Удостоверява се със служебна бележка от работодателя.

 

III. ПРИЛЕЖАЩА ТЕРИТОРИЯ КЪМ 141 ОУ „НАРОДНИ БУДИТЕЛИ“, София, ж.к. „Свобода”, ул.”Народни Будители” (до бл. 5),  п.к. 1231 определена с писмо с изх.N° РНД16-ВК08-2015/1/06.03.2017г. на зам. кмета на р-н „Надежда“, СО към директора на Дирекция „Образование“, СО, както следва: ул. „Генерал Никола Жеков“, бул. „Рожен“, ул. „Петър Панайотов“, ул. „Дилянка“, ул. „Генерал Никола Жеков“.

 

IV. ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМА

15.03.2017
Обявяване на допълнителни критерии за прием на ученици в 141 ОУ.

от 18.04. до 19.05.2017
Подаване на заявления от родителите за участие в I-во класиране.

02.06.2017 г., 17:00 часа
Обявяване на списъците от I-во класиране.

от 05.06.2017 г. до 07.06.2017
Записване на учениците от I-во класиране.

08.06.2017 г, 17:00 часа
Обявяване на свободните места за II-ро класиране.

от 09.06.2017 г. до 12.06.2017
Попълване на свободните места от II-ро класиране.

13.06.2017г, 17:00 часа
Обявяване на списъците от II-ро класиране.

от 14.06.2017г. до 15.06.2017 г. вкл.
Записване на учениците от II-ро класиране.

16.06.2017 г., 17:00 часа
Обявяване на свободните места за III-то класиране.

от 19.06.2017 г. до 14.09.2017
Попълване на свободните места.

V. ОРГАНИЗАЦИОННИ /ТЕХНИЧЕСКИ/ ВЪПРОСИ

Документи се приемат от 18.04.2017 г. до 18.05.2017 г. вкл. всеки работен ден от 8.00 до 17.30 часа в сградата на училището.

Списъците с класираните ученици ще се изнасят на информационното табло във фойаето и в сайта на училището www.141ou.com

Правилата са приети на заседание на Педагогическия съвет с Протокол N° 6/ 02.03.2017 г.