ОБЯВА ЗА КОНКУРС

ОБЯВА ЗА КОНКУРС

На основание решение на СОС №136/06.04.2017г. 

ОБЯВЯВАМ

конкурс за осъществяване на извънкласна дейност на територията на 141. ОУ “Народни будители”

 1. I. Вид извънкласна дейност – футбол, таекуондо, народни танци, художествена гимнастика, шах
 2. II. Необходими документи за участие в конкурса:

(1) Списък на документите, съдържащи се в офертата;

(2) Заявление за участие;

(3) Заверено от участника копие на документа за регистрация или единен идентификационен код /ЕИК/, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец, а когато е физическо лице – копие от документ за самоличност. Когато не е посочен ЕИК, участниците са длъжни да представят удостоверение за актуално състояние – оригинал или заверено копие. Участник, който е сдружение с нестопанска цел следва да представи съдебно решение за регистрация и заверено копие от устава /устройствения правилник/ на дружеството;

(4) Декларация, че няма конфликт на интереси между кандидата и институцията, пред която се кандидатства:

(5) Валидно свидетелство за съдимост за всеки един преподавател:

(6) Документ от психодиспансер за всеки един преподавател;

(7).Документи, удостоверяващи професионалната квалификация и педагогическа правоспособност на кандидата;

(8) Референции, доказващи качеството на услугата – максимум 15 на брой. Изискването не се прилага за новорегистрирани фирми:

(9) Проект на договор Приложение № 1, в който се попълват данните на кандидата и се подписва от него.

(10) Оферта, която трябва да съдържа:

а) документи, удостоверяващи квалификация на преподавателите;

б) документи, удостоверяващи професионалния опит на кандидата в предлаганата област на извънкласната дейност;

в) програма за обучение на учениците в извънкласната дейност;

г) индивидуална цена за обучение на ученик;

д) социална отговорност – процент ученици от група, които ще ползват безплатно предлаганите извънкласни дейности;

е) срок, за който ще бъде предоставена извънкласната дейност.

III. Срок за подаване на документите за участие в конкурса –  

начална и крайна дата  – от 01. 08. 2018 г. до 10.09.2018 г. в канцеларията на училището.

 1. IV. Критерии за оценка на офертите:
 1. Степен на квалификация на преподавателите, докказано със съответните документи /дипломи, сертификати, удостоверения и др./ – максимален брой точки 25. Максималният брой точки се образува по следните показатели:
  • За степен бакалавър – 5 точки;
  • За степен магистър – 10 точки;
  • За наличие на допълнителна професионална квалификация в областта на предлаганата извънкласна дейност – 15 точки;

Максималният брой точки по този критерий е сбор от точките за степен на образование и допълнителна професионална квалификация.

 1. Професионален опит в предлаганата извънкласна дейност, доказан със съответните документи – максимален брой точки 15. Максималният брой точки за професионален опт се образува по следните показатели:
  • До 3 години – 10 точки;
  • Над 3 години – 15 точки;
 2. Програма за обучение на учениците – максимален брой точки 30. Максималният брой точки се образува по следните показатели:
  • Програма за обучение, която не е сертифицирана – 15 точки;
  • Програма за обучение, която осигурява на учениците сертификат за завършен курс на обучение – 30 точки;
 3. Индивидуална цена за обучение на ученик – максимален брой точки 20. Броят точки се определя по следната формула:
Брой точки = Най-ниската предложена цена х 20
Цената, предложена в офертата на участника

 

 1. Социална отговорност – максимален брой точки 10. Максималният брой точки се образува по следните показатели:
  • До 10%, които ще ползват безплатно ИД – 4 точки;
  • До 20%, които ще ползват безплатно ИД – 7 точки;
  • Над 20%, които ще ползват безплатно ИД – 10 точки;

Максималният брой точки по всички критерии е 100.

 1. V. Начин на провеждане на конкурса:

(1) Конкурсът се провежда по документи от комисия, която се назначава със заповед на директора на училището.

(2) В комисията могат да участват представители на и представители на Обществения съвет.

(3) Контролът по изпълнение на заповедта се осъществява от директора на училището.

(4) Конкурсът се провежда след представяне на минимум две оферти.

(5) Ако за участие в конкурса няма постъпили оферти или е постъпила само една оферта, срокът за подаване на оферти се удължава с 15 дни. Информацията за удължаване на срока се поставя на видно място в сградата и интернет-страницата на училището.

(6) Ако за участие в конкурса, и след удължаване на срока по ал. 5 няма подадени оферти или е подадена само една оферта, комисията провежда конкурса или го прекратява със заповед на директора на училището.

Директор на 141.ОУ “Народни будители”: /Таня Иванова/

Пълната документация за конкурса можете да намерите в раздел документи/заповеди на нашия сайт.

ПРАЗНИКЪТ НА ДЕТЕТО В 141 ОУ „НАРОДНИ БУДИТЕЛИ“

На 01.06.2018 г. завърши още една учебна година за децата от начален етап в 141 ОУ „Народни будители“. Краят на учебните часове беше отбелязан с традиционния вече пета година за училището Карнавал– фиеста. Децата дефилираха в различни категории– от любим приказен герой, през любим филмов герой до любимо животно. Всеки участник в дефилето беше оценяван от жури, в което имаше представители на учителите, на учениците и на Обществения съвет към училището. В този толкова богат на емоции ден бяха раздадени грамоти за отличен успех и активно участие в живота на училището, за участие в карнавала, за крал и кралица на карнавала, за златни, сребърни и бронзови медалисти на училището от месеца на спорта и приятелството в 141 ОУ „Народни будители“, за участие на родителите в щанда на мама и баба за сладки изкушения.

ОТКРИТ УРОК ПО ПРОЕКТ “ДЕЦА И УЧЕНИЦИ РЪКА ЗА РЪКА РАБОТА В ИНТЕРКУЛТУРНА СРЕДА”

На 08.05.2018г. в 141 ОУ “Народни будители” се проведе открит урок по Български език и литература на тема: “Българският фолклор” по проектa “Деца и ученици ръка за ръка, работа в интеркултурна среда“. Учениците от първи и втори клас, с класни ръководители г-жа Димитрова и г-жа Борисова, показаха богата палитра от знания по темата. Децата разказаха народни приказки, легенди, предания, поговорки, пословици, гатанки, пяха и танцуваха. В часа бяха обсъдени и пресъздадени моменти от традициите, спазващи се на различни български празници.