НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

УРА , УРА, УРА ! НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА ЗАПОЧНА!

 
  С нов директор, почти нов състав и с нови надежди и сили , с хубаво тържество се откри  2018/2019 учебна година. Всички бяха много усмихнати, леко напрегнати и с малко тъга за ваканцията, но с големи надежди и мечти.
       Имахме и височайши гости: от  МОН- Лили СтефановаОбщина Надежда – Румяна Николова– експерт младежки дейности, спорт и туризъм, Съюза на пивоварите- Ива Тенчова – координатор проекти.,   счетоводителите ни  Николай Георгиев, Поли  Георгиева и Иван  Иванов.
         Нашите приятели от Съюза на пивоварите по проекта  „Спортът е по-добрият начин децата да пораснат“   подсигуриха лични подаръци на всички ученици от училището, както и за децата от Детска градина № 90, които дойдоха при нас за да ни поздравят с песнички и стихчета . Благодарим Ви от сърце!!!

Разгледайте и снимките в галерията!    —–>  снимки

Please follow and like us:

                                                              

                                                      ВАЖНО!

                                           За вас първокласници!

      Родителска среща за 1 клас ще се проведе на 13.09.2018г./ четвъртък / от 17:30 часа. Класен  ръководител ще е  Мариана Златкова.
Имаме още 11 свободни места, побързайте!

 


 

Please follow and like us:

ОБЯВА ЗА КОНКУРС

ОБЯВА ЗА КОНКУРС

На основание решение на СОС №136/06.04.2017г. 

ОБЯВЯВАМ

конкурс за осъществяване на извънкласна дейност на територията на 141. ОУ “Народни будители”

 1. I. Вид извънкласна дейност – футбол, таекуондо, народни танци, художествена гимнастика, шах
 2. II. Необходими документи за участие в конкурса:

(1) Списък на документите, съдържащи се в офертата;

(2) Заявление за участие;

(3) Заверено от участника копие на документа за регистрация или единен идентификационен код /ЕИК/, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец, а когато е физическо лице – копие от документ за самоличност. Когато не е посочен ЕИК, участниците са длъжни да представят удостоверение за актуално състояние – оригинал или заверено копие. Участник, който е сдружение с нестопанска цел следва да представи съдебно решение за регистрация и заверено копие от устава /устройствения правилник/ на дружеството;

(4) Декларация, че няма конфликт на интереси между кандидата и институцията, пред която се кандидатства:

(5) Валидно свидетелство за съдимост за всеки един преподавател:

(6) Документ от психодиспансер за всеки един преподавател;

(7).Документи, удостоверяващи професионалната квалификация и педагогическа правоспособност на кандидата;

(8) Референции, доказващи качеството на услугата – максимум 15 на брой. Изискването не се прилага за новорегистрирани фирми:

(9) Проект на договор Приложение № 1, в който се попълват данните на кандидата и се подписва от него.

(10) Оферта, която трябва да съдържа:

а) документи, удостоверяващи квалификация на преподавателите;

б) документи, удостоверяващи професионалния опит на кандидата в предлаганата област на извънкласната дейност;

в) програма за обучение на учениците в извънкласната дейност;

г) индивидуална цена за обучение на ученик;

д) социална отговорност – процент ученици от група, които ще ползват безплатно предлаганите извънкласни дейности;

е) срок, за който ще бъде предоставена извънкласната дейност.

III. Срок за подаване на документите за участие в конкурса –  

начална и крайна дата  – от 01. 08. 2018 г. до 10.09.2018 г. в канцеларията на училището.

 1. IV. Критерии за оценка на офертите:
 1. Степен на квалификация на преподавателите, докказано със съответните документи /дипломи, сертификати, удостоверения и др./ – максимален брой точки 25. Максималният брой точки се образува по следните показатели:
  • За степен бакалавър – 5 точки;
  • За степен магистър – 10 точки;
  • За наличие на допълнителна професионална квалификация в областта на предлаганата извънкласна дейност – 15 точки;

Максималният брой точки по този критерий е сбор от точките за степен на образование и допълнителна професионална квалификация.

 1. Професионален опит в предлаганата извънкласна дейност, доказан със съответните документи – максимален брой точки 15. Максималният брой точки за професионален опт се образува по следните показатели:
  • До 3 години – 10 точки;
  • Над 3 години – 15 точки;
 2. Програма за обучение на учениците – максимален брой точки 30. Максималният брой точки се образува по следните показатели:
  • Програма за обучение, която не е сертифицирана – 15 точки;
  • Програма за обучение, която осигурява на учениците сертификат за завършен курс на обучение – 30 точки;
 3. Индивидуална цена за обучение на ученик – максимален брой точки 20. Броят точки се определя по следната формула:
Брой точки = Най-ниската предложена цена х 20
Цената, предложена в офертата на участника

 

 1. Социална отговорност – максимален брой точки 10. Максималният брой точки се образува по следните показатели:
  • До 10%, които ще ползват безплатно ИД – 4 точки;
  • До 20%, които ще ползват безплатно ИД – 7 точки;
  • Над 20%, които ще ползват безплатно ИД – 10 точки;

Максималният брой точки по всички критерии е 100.

 1. V. Начин на провеждане на конкурса:

(1) Конкурсът се провежда по документи от комисия, която се назначава със заповед на директора на училището.

(2) В комисията могат да участват представители на и представители на Обществения съвет.

(3) Контролът по изпълнение на заповедта се осъществява от директора на училището.

(4) Конкурсът се провежда след представяне на минимум две оферти.

(5) Ако за участие в конкурса няма постъпили оферти или е постъпила само една оферта, срокът за подаване на оферти се удължава с 15 дни. Информацията за удължаване на срока се поставя на видно място в сградата и интернет-страницата на училището.

(6) Ако за участие в конкурса, и след удължаване на срока по ал. 5 няма подадени оферти или е подадена само една оферта, комисията провежда конкурса или го прекратява със заповед на директора на училището.

Директор на 141.ОУ “Народни будители”: /Таня Иванова/

Пълната документация за конкурса можете да намерите в раздел документи/заповеди на нашия сайт.

Please follow and like us:

ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС ЗА 2018-2019 УЧЕБНА ГОДИНА

Уважаеми Родители,

След първото класиране и записване на ученици  за 1 клас за 2018-2019 учебна година, Ви уведомяваме, че в 141 ОУ „Народни будители“ има свободни места за първи клас и можете от 08.06.2018г. до 11.06.2018г. да подавате заявления за участие във второ класиране.

Училищният план прием е за 3 паралелки с ранно чуждо езиково обучение, разширено изучаване на математика и ИТ и факултативни часове по приложни дейности и хигиена и здравна култура.

Please follow and like us:

ПРАЗНИКЪТ НА ДЕТЕТО В 141 ОУ „НАРОДНИ БУДИТЕЛИ“

На 01.06.2018 г. завърши още една учебна година за децата от начален етап в 141 ОУ „Народни будители“. Краят на учебните часове беше отбелязан с традиционния вече пета година за училището Карнавал– фиеста. Децата дефилираха в различни категории– от любим приказен герой, през любим филмов герой до любимо животно. Всеки участник в дефилето беше оценяван от жури, в което имаше представители на учителите, на учениците и на Обществения съвет към училището. В този толкова богат на емоции ден бяха раздадени грамоти за отличен успех и активно участие в живота на училището, за участие в карнавала, за крал и кралица на карнавала, за златни, сребърни и бронзови медалисти на училището от месеца на спорта и приятелството в 141 ОУ „Народни будители“, за участие на родителите в щанда на мама и баба за сладки изкушения.

Please follow and like us:

КАРНАВАЛ КАРНАВАЛ КАРНАВАЛ КАРНАВАЛ

Покана

Уважаеми Родители,

Бъдете наши гости на 01.06.2018 година от 12.30 часа на Карнавал–Фиеста в 141 ОУ„Народни будители“, София, район „Надежда“ по случай 1-ви юни – Ден на детето и завършването на учебната 2017 -2018 година за учениците от начален етап!

Скъпи майки и баби,

За да е истински празникът на детето организираме щанд на сладките изкушения. Каним Ви заедно да подготвим вкусни лакомства на 01.06.2018г. за децата на 141 ОУ „Народни будители“.

 

Децата на 141 ОУ „Народни будители“

 

 

Гергьовденски ритуали оживяват в 141 ОУ „Народни будители“

На 25.04.18г. в 141 ОУ се проведе представителна изява на тема“Традиции и обичаи“- възстановка на Гергьовден. Тя бе организирана в изпълнение на дейност по проект „Деца и ученици ръка за ръка в интеркултурна среда“.

Гости на събитието бяха г-жа Йорданова-директор на детска градина №90, г-жа Станчева-директор на 171 ДГ, г-жа Димитрова-главен учител в ДГ №90. Във встъпителното си слово д-р Нели Недялкова-директор на 141 ОУ подчерта, че настоящият проект цели да осигури необходимата социализация и приемственост между детска градина и училище на деца от различни етноси. Това помага на учениците да се запознаят с различни култури, да бъдат приобщени към традициите и обичаите, като съхранят своята културна идентичност.

Чрез драматизация участниците запознаха гостите с богатата гергьовденска обредност – плетене на венци, приготвяне на обреден хляб, курбан, люлеене на люлка. Показано бе, че на този ден се извършват различни обредни действия, за да се осигури богата реколта и здраве. Пременени в пъстри народни носии децата с обич изпяха китка от фолклорни песни, танцуваха и доказаха, че в душите си имат място за красивите български традиции и обичаи.

Накрая всеки отнесе със себе си частица от празничната атмосфера.

Please follow and like us:

ПРОЕКТ „РЪКА ЗА РЪКА РАБОТА В ИНТЕРКУЛТУРНА СРЕДА“

На 18.04.2018г. децата от ПГ на 141 ОУ „Народни будители“ участваха заедно с деца от 90 ДГ, район „Надежда“, СО  в спортно мероприятие по проект: „РЪКА ЗА РЪКА РАБОТА В ИНТЕРКУЛТУРНА СРЕДА“. Състезанието включваше няколко различни типа щафетни игри за съответната възрастова група. В отборната игра децата показаха висок спортен дух, много добри резултати и създадоха нови приятелства.

Please follow and like us:

ПОКАНА

Уважаеми Г-не /Г-жо/,
Каним Ви на 25.04.2018 година от 14:00 часа в   141 ОУ „Народни будители“ на представителна  изява по проект „Деца и ученици ръка за ръка в интеркултурна среда“.
Тема: „Традиции и обичаи – възстановка на Гергьовден“.
Децата и екипът на 141 ОУ „Народни будители“

 

Please follow and like us: