Създаване на обществен съвет към 141 ОУ „Народни будители“

ПОКАНА

ЗА СЪБРАНИЕ НА РОДИТЕЛИТЕ

 

ОТНОСНО: СЪЗДАВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ КЪМ 141 ОУ „НАРОДНИ БУДИТЕЛИ“

 

Уважаеми Родители,

На основание чл. 7 ал. 1 и във връзка с чл. 12 ал. 1 от Правилника за създаване, устройство и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, Ви каня на събрание на родителите на 05.12.2016 година (понеделник). Събранието ще се състои от 17.30 часа в учителската стая.

Предоставям на Вашето внимание дневния ред на събранието и Правилника за създаване, устройство и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, утвърден от министъра на образованието и науката.

ДНЕВЕН РЕД

НА СЪБРАНИЕ НА РОДИТЕЛИТЕ

НА 141 ОУ „НАРОДНИ БУДИТЕЛИ“

05.12.2016 г., 17.30 ЧАСА

 

1. ЗАПОЗНАВАНЕ  С ПРАВИЛНИКА ЗА СЪЗДАВАНЕ, УСТРОЙСТВО И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ СЪВЕТИ КЪМ ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩАТА;

2. ИЗБОР НА ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ КЪМ 141 ОУ „НАРОДНИ БУДИТЕЛИ“

3. ИЗБОР НА РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ КЪМ 141 ОУ „НАРОДНИ БУДИТЕЛИ“.

Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети 

11.11.2016 година                                                                                                                                                                                         С уважение,

Директор: Нели Недялкова