РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

 

Уважаеми Родители,

На 30.03.2017 година /четвъртък/ за всички ученици от ПГ до 7 клас ще се проведе родителска среща.

Начало: 17.30 часа

Място: Учителската стая на 141 ОУ „Народни будители“

Дневен ред:

  1. Училищен учебен план и план – прием за 2017-2018 учебна година
  2. Училищни символи, ученически униформи
  3. НВО в 4 и в 7 клас – май 2017 година
  4. Училищни мероприятия април-юни 2017 година
  5. Учебно – възпитателен процес

Кампания “Подари спомен”

Уважаеми Родители,

Както Ви обещахме кампаниите на 141 ОУ „Народни будители“ продължават и през 2017 година. Нашият стремеж е да възпитаме в децата толеранс, обич и уважение по между им и към средата.

През месец януари 2017 година стартира кампанията на 141 ОУ „Народни будители“ : „ПОДАРИ СПОМЕН  “.

Всички деца, които желаят да участват в кампанията нека дарят артикул /сувенир, картина, снимка, играчка или друго/, който е спомен за тях. Артикулите трябва да бъдат в добър естетичен вид.

През месец февруари 2017 година, те ще бъдат част от благотворителния базар на училището, а събраните средства от „Подари спомен“ ще дарим на дом за деца, лишени от родителска грижа.

Вярваме, че тази кампания ще запали огъня на доброто и състраданието във всеки един от нас. Не са нужни поводи, за да бъдем добри хора!

На вниманието на родителите!!!

 

МОН ОБЯВЯВА 5 И 6 ЯНУАРИ ЗА НЕУЧЕБНИ ДНИ ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА

5 и 6 януари (четвъртък и петък) се обявяват за неучебни дни за цялата страна със заповед на вицепремиера и министър на образованието и науката в оставка Меглена Кунева. Причините са влошената епидемиологична обстановка, по-ефективната превенция срещу грипа и метеорологичните прогнози за сериозни снеговалежи и минусови температури в цялата държава.

Учениците от всички училища трябва да се върнат в класните стаи на 9 януари (понеделник). Пропуснатият учебен материал ще се наваксва чрез преструктуриране на учебното съдържание. Ще бъдат създадени условия учениците да могат да се явят на олимпиади и състезания в неучебните дни.

На вниманието на родителите!

НАРЕДБА ЗА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Обн. – ДВ, бр. 89 от 11.11.2016 г., Приета с ПМС № 286 от 04.11.2016 г.

Чл. 54. (1) Ученикът може да отсъства от училище по уважителни причини в  следните случаи:

1. по медицински причини – след представяне на медицински документ, издаден от лекар в лечебно заведение за първична или специализирана медицинска помощ, център за спешна медицинска помощ или спешно отделение на лечебно заведение за болнична помощ въз основа на данните от анамнезата, обективния статус от извършения преглед, резултатите от извършените изследвания и поставената диагноза, отразени в медицинската документация, и след потвърждение от родителя, представителя на детето или лицето, което полага грижи за детето, с писмо, по имейл или в телефонен разговор;

2. поради участие в други дейности извън процеса на училищното образование -при представяне на документ от спортния клуб, в който ученикът членува, от организаторите на състезания, конкурси, олимпиади, фестивали, концерти, спектакли, изложби и други, и след потвърждение от родителя, представителя на детето или лицето, което полага грижи за детето, с писмо, по имейл или в телефонен разговор;

3. до 3 учебни дни в една учебна година с разрешение на директора на училището въз основа на мотивирана писмена молба от родителя, представителя на детето или лицето, което полага грижи за детето, в която подробно се описват причините, налагащи отсъствието, преди то да бъде направено; в случай че молбата не може да се подаде преди отсъствието на ученика, родителят, представителят на детето или лицето, което полага грижи за детето, уведомява по имейл или в телефонен разговор класния ръководител и подава молбата след направеното отсъствие, но не по-късно от 3 учебни дни след връщането на ученика в училище;

4. до 7 учебни дни в една учебна година с разрешение на директора на училището въз основа на мотивирана писмена молба от родителя, представителя на детето или лицето, което полага грижи за детето, в която подробно се описват причините за отсъствието, и след решение на педагогическия съвет.

(2) В случай че родителят, представителят на детето или лицето, което полага грижи за детето, ще отсъства от настоящия си адрес за срок, по-голям от един месец, той уведомява писмено директора на училището, като посочва лице, което ще контактува с училището за времето на отсъствието му по всички въпроси, свързани с училищното образование, с изключение на отписването на ученика от училището или промяната на формата на обучение на ученика.