Покана за патронния празник

                                     ПОКАНА

Нашето 141 ОУ “Народни будители” празник ще има на 31.10,   и ви кани на забава. Бързо и не се бавете, настроението си вземете и за тържество се пригответе.      
       Нашите приятели –Янка Рупкина и Илиян Йорданов ще ви уважат, и с вас ще се повеселят.
        Заедно ние на Вяра и Виви надежда да вдъхнем!
                                        От 10.00 часа

  

 

                                               от екипа на училището

Обява за извънкласни дейности

141 Основно училище „Народни будители”

Район Надежда

тел.: 02/896 01 00; e-mail: 141sou@gmail.com


 

ОБЯВА

ЗА УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА НА КОНКУРС ПО ДОКУМЕНТИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА В 141.ОУ“Народни будители“

На основание чл. 7 и чл. 8 от „Правила за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на територията на Столична община“, приети с Решение № 136 на Столичен общински съвет от 06.04.2017 година, след заявено писмено желание от страна на родителите за дейности, приети на заседание на Педагогическия съвет. 141 ОУ„Народни будители“ с протокол №1 на заседание на комисията обявява удължаване на срока за събиране на документи за осъществяване на следните извънкласни дейности през учебната 2018/2019 година:

 • Английски език

 • Таекуон до

Извънкласните дейности са образователни услуги извън учебните програми, прилагани в съответното училище, съобразени с възрастовите особености и индивидуалните възможности и потребности на учениците.

Извънкласните дейности се осъществяват от физически и/или юридически лица, регистрирани по Търговския закон и Закона за търговския регистър, или от юридически лица с нестопанска цел, които имат за предмет в учредителния акт извършването на стопанска дейност при условията на чл. 3, ал. 4 и ал. 5 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

 1. Необходими документи за участие в конкурса:
 • (1) Списък на документите, съдържащи се в офертата;
 • (2) 3аявление за участие;
 • (3) Заверено от участника копие на документа за регистрация или единен идентификационен код /ЕИК/, когато участникът е юридическо лице или едноличен тьрговец, а когато е физическо лице – копие от документ за самоличност. Когато не е посочен ЕИК, участниците са длъжни да представят удостоверение за актуално състояние – оригинал или заверено копие. Участник, който е сдружение с нестопанска цел следва да представи съдебно решение за регистрация и заверено копие от устава /устройствения правилник/ на дружеството;

 • (4) Декларация, че няма конфликт на интереси между кандидата и институцията, пред която се кандидатства:
 • (5) Валидно свидетелство за съдимост за всеки един преподавател;
 • (6) Документ от психодиспансер за всеки един преподавател;
 • (7) Документи, удостоверяващи професионалната квалификация и педагогическа правоспособност на кандидата;
 • (8) Референции, доказващи качеството на услугата – максимум 15 на брой. Изискването не се прилага за новорегистрирани фирми;
 • (9) Проект на договор /Приложение № 1/, в който се попълват данните на кандидата и се подписва от него.
 • (10) Оферта, която трябва да съдържа:
 • а) Документи, удостоверяващи квалификация на преподавателите;
 • б) Документи, удостоверяващи професионалния опит на кандидата в предлаганата област на извънкласната дейност;
 • в) Програма за обучение на учениците в извънкласната дейност;
 • г) Индивидуална цена за обучекие на ученик;
 • д) Социална отговорност — процент ученици от група, които ще ползват безплатно предлаганите извънкласни дейности;
 • е) Срок, за който ще бъде предоставена извънкласната дейност.
 • Срок за подаване на документите за участие в конкурса – 17.10.2018 г. до 24.10.2018 г.

 • Място за подаване на документи: канцеларията на 141 ОУ „Народни будители“ – от 8:30 до 16:30 часа.

II. Критерии за оценка на офертите:

(1). Степен на квалификация на преподавателите, доказано със съответните документи /дипломи, сертификати, удостоверения и др./— максимален брой точки 25. Максималният брой точки се образува по следните показатели:

– за степен бакалавър — 5 т.

– за степен магистьр — 10 т.

– за наличие на допълнителна професионална квалификация в областта на предлаганата извънкласна дейност — 15 т.

Максималният брой точки по този критерий е сбор от точките за степен на образование и допълнителна професионална квалификация.

(2). Професионален опит в предлаганата извънкласна дейност, доказан със съответните документи — максимален брой точки 15. Максималният брой точки за професионален опит се образува по следните показатели:

– до 3 години — 10 т.

– над 3 години — 15 т.

(3). Програма за обучение на учениците — максимален брой точки 30. Максималният брой точки се образува по следните показатели:

– програма за обучение на учениците, която не е сертифицирана — 15 т.;

– програма за обучение, която осигурява на учениците сертификат за завършен курс на обучение — 30 т.

(4). Индивидуална цена за обучение на ученик – максимален брой точки 20.

Броят точки се определя по следната формула:

Брой точки = Най-ниската предложена цена х 20

Цената, предложена в Офертата на участника

(5). Социална отговорност – максимален брой точки 10. Максималният брой точки се образува по следните показатели:

– до 10 %, които ще ползват безплатно ИД — 4 т.;

– до 20 %, които ще ползват безплатно ИД – 7 т.;

– над 20 %, които ще ползват безплатно ИД — 10 т.

Максималният брой точки по всички критерии е 100.

III. Начин на провеждане на конкурса:

(1). Конкурсът се провежда по документи от комисия, която се назначава със заповед на директора на училището.

(2). В комисията могат да участват представители на Училищното настоятелство и/или представители на Обществения съвет.

(3). Контролът по изпълнение на заповедта се осъществява от директора на училището.

(4). Конкурсът се провежда след представяне на минимум две оферти.

(5). Ако за участие в конкурса няма постьпили оферти или е постьпила само една оферта, срокът за подаване на оферти се удължава с 15 дни. Информацията за удължаване на срока се поставя на видно място в сградата и интернет-страницата на училището.

(6). Ако за участие в конкурса, и след удължаване на срока по ал. (5) няма подадени оферти или е подадена само една оферта, комисията провежда конкурса или го прекратява със заповед на директора на училището.

IV. Документнте за участие в конкурса се поставят в два отделни плика:

(1) В плик “А” се поставят документите от т. (1) до т. (9) включително;

(2) В плик “Б” с надпис “Оферта” се поставя попълнената оферта съгласно изискванията на т. (10).

(3) Двата плика се поставят в един голям, бял и запечатан плик, който се входира в съответното училище.

Комисията не допуска до участие в конкурса кандидат, който не е представил някои от посочените в т. 10 документи.

Класирането на участниците се извършва съгласно обявените критерии.

Работата на комисията приключва в едноседмичен срок след изтичане на срока за подаване на офертите. За работата си комисията съставя протокол, който се предава на директора на училището след входиране в Дневника за входяща и изходяща кореспонденция.

В тридневен срок от получаване на протокола, директорът на училището издава заповед за определяне на спечелилия конкурса кандидат. Заповедта се връчва лично срещу подпис или с препоръчано писмо с обратна разписка на спечелилия кандидат и останалите участници.

Със спечелилия кандидат, директорът на училището сключва договор, съгласно Приложение № l, в едноседмичен срок от приключване на конкурса. Ако в едноседмичния срок не се сключи договор с класирания на първо място участник, директорът кани за сключване на договор класирания на второ място участник.

Извънкласните дейности се провеждат във време извън седмичното разписание на учебните часове, при наличие на свободна база и след съгласуване на графика за провеждане с директора на училището.

Изпълнителите, осъществяващи Извънкласни Дейности носят отговорност за живота и здравето на учениците по време на образователната дейност в училището.

Цените за услуги за извънкласни дейности се заплащат от родителите на съответния Изпълнител, съгласно сключения договор. Изпълнителят превежда на училището сумите за почасово ползване на части от имоти – публична общинска собственост, съгласно Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община.

Директор на 141.ОУ „Народни будители“ –Таня Иванова

 

Покана за Патронния празник 2

                                   ПОКАНА

Нашето 141 ОУ “Народни будители” празник ще има на 31.10   и ви кани на забава. Бързо и не се бавете, настроението си вземете и за тържество се пригответе.      
       Нашите приятели –Янка Рупкина и Илиян Йорданов ще ви уважат, и с вас ще се повеселят.
        Заедно ние на Вяра и Виви надежда да вдъхнем!

Посещение на Илиян Йорданов

                                         Гост ни бе Илиян Йорданов

 

        Учениците на 141.ОУ  ,,Народни будители‘‘  преживяха вълнуваща среща с изпълнителя на народни песни господин Илиян Йорданов, наследник на големия народен певец Павел Сираков, посветил живота си на съхранението и разпространението на красотата на българската народна песен. След изпълненията на няколко негови песни от фолклора ни г-н Йорданов с удоволствие изслуша и вокалната ни група. Той с радост прие поканата на 141 ОУ ,,Народни будители‘‘ да участва в патронния празник на училището на 31.10.2018г., който тази година ще се проведе с благотворителна мисия за набиране на средства за лечение на двете малки слънца Вяра и Вивиян.

Заключителна проява по проект “Твоят час”

 

Заключителна представителна изява по проект „Твоят час‘‘

 

        На 05.10.2018г. в Националния дворец на децата се проведе заключителната представителна изява по проект BG05M20P001-2.004 ,, Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС)- ФАЗА 1 ‘‘ по оперативна програма „ Наука и образование за интелигентен растеж “ за училищата от област София – град.
           В рамките на заключителната изява в РУО – София- град бе открита изложба на ученици от 141. ОУ ,, Народни будители ‘‘ , с любезното съдействие на господин Пламен Стефанов и госпожа Наташа Атанасова – учители в училището. Те бяха наградени лично от госпожа Ваня Кастрева за участие в проекта.
           Гордеем се с нашите учители – професионалисти и с нашите талантливи ученици, които творят прекрасни продукти.

 

 

 

 

Благотворителна проява в Северен парк

                        Благотворителна проява

 

        141. ОУ ,,Народни будители‘‘ взе участие в благотворителния базар за подпомагане лечението на Вяра и Виви, организиран в Северния парк с любезното съдействие на общински район ,, Надежда ‘‘.

Средствата са необходими за лечение на децата в чужбина. Шестгодишните Вяра и Виви се борят с онкологични заболявания.

Учителите и учениците от 141. ОУ ,, Народни будители ‘‘ участваха, както с финансови средства, така и с ръчно изрисувани продукти.

 

 

 

 

                                     ВАЖНО!  ВАЖНО!  ВАЖНО!

 

     Родителска среща  за всички класове  на  26.09.2018 г (Сряда) от 18,30, с изключение на първи клас. За повече информация се обърнете към класните ръководители!

    

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

 

Уважаеми Родители,

На 30.03.2017 година /четвъртък/ за всички ученици от ПГ до 7 клас ще се проведе родителска среща.

Начало: 17.30 часа

Място: Учителската стая на 141 ОУ „Народни будители“

Дневен ред:

 1. Училищен учебен план и план – прием за 2017-2018 учебна година
 2. Училищни символи, ученически униформи
 3. НВО в 4 и в 7 клас – май 2017 година
 4. Училищни мероприятия април-юни 2017 година
 5. Учебно – възпитателен процес

Кампания “Подари спомен”

Уважаеми Родители,

Както Ви обещахме кампаниите на 141 ОУ „Народни будители“ продължават и през 2017 година. Нашият стремеж е да възпитаме в децата толеранс, обич и уважение по между им и към средата.

През месец януари 2017 година стартира кампанията на 141 ОУ „Народни будители“ : „ПОДАРИ СПОМЕН  “.

Всички деца, които желаят да участват в кампанията нека дарят артикул /сувенир, картина, снимка, играчка или друго/, който е спомен за тях. Артикулите трябва да бъдат в добър естетичен вид.

През месец февруари 2017 година, те ще бъдат част от благотворителния базар на училището, а събраните средства от „Подари спомен“ ще дарим на дом за деца, лишени от родителска грижа.

Вярваме, че тази кампания ще запали огъня на доброто и състраданието във всеки един от нас. Не са нужни поводи, за да бъдем добри хора!

На вниманието на родителите!!!

 

МОН ОБЯВЯВА 5 И 6 ЯНУАРИ ЗА НЕУЧЕБНИ ДНИ ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА

5 и 6 януари (четвъртък и петък) се обявяват за неучебни дни за цялата страна със заповед на вицепремиера и министър на образованието и науката в оставка Меглена Кунева. Причините са влошената епидемиологична обстановка, по-ефективната превенция срещу грипа и метеорологичните прогнози за сериозни снеговалежи и минусови температури в цялата държава.

Учениците от всички училища трябва да се върнат в класните стаи на 9 януари (понеделник). Пропуснатият учебен материал ще се наваксва чрез преструктуриране на учебното съдържание. Ще бъдат създадени условия учениците да могат да се явят на олимпиади и състезания в неучебните дни.